Linkovi

Predsednik Buš predložio stvaranje novog seketarijata za unutrašnju bezbednost - 2002-06-07


Najveæom reorganizacijom vlade za više od 50 godina biæe stvorena nova agencija odgovorna za pograniènu bezbednost i bezbednost saobraæaja, pripreme za vanredne situacije, analizu informacija, kao i pripreme protiv napada hemijskim, biološkim i nuklearnim oružjem. Predsednik Buš je izjavio da je ovaj korak, koji zahteva odobrenje Kongresa deo, kako je rekao, ”herojske borbe protiv terora“: ”Tražim od Kongresa da mi se pridruži u stvaranju jedinstvenog i stalnog sekretarijata za hitnom i izuzetno važnom misijom - da se osigura bezbednost Amerike i zaštite Amerikanci“.

Predsednik je zatražio od Kongresa da oformi Sekretarijat za unutrašnju bezbednost sa 170 hiljada zaposlenih koji æe delom biti preuzeti iz odseka osam postojeæih sekretariijata ili agencija na nivou sekretarijata, ukljuèujuæi seketarijate za pravosudje, energetiku, trgovinu, i zdravstvo i socijalno staranje. Nova agencija æe preuzeti poslove Službe za imigraciju i useljenje, Carinske službe, Obalne straže, Pograniène straže, i Tajne službe, koja se brine o bezbednosti predsednika. Predsednik Buš je rekao da æe agencija bolje zaštititi Amerikance od buduæih napada: ”Novi sekretarijat æe analizirati obaveštajne i pravosudne informacije iz svih vladinih agencija i svakog dana imati sliku o pretnjama protiv naše domovine. Analitièari æe imati zadatak da polaze od pretpostavke o najgorim moguæim scenarijima i da planiraju protivmere“.

Predsednikov zahtev iznet je u trenutku kada je Kongres zapoèeo istragu o tome zašto su vladine agencije propustile da povežu razlièite aspekte obaveštajnih podataka pre 11. septembra koji, kako izgleda, sada ukazuju da su pripreme za teroristièke napade bile u toku: ”Treba da znamo kada su upozorenja bila propuštena i kada nagoveštaji nisu bili uzeti u obzir - ne da bismo optuživali jedni druge veæ da bismo bili sigurni da možemo da ispravimo probleme i da spreèimo da se ponovo dogode. Na osnovu svega što sam saznao - ne verujem da je bilo ko mogao da spreèi užase 11. septembra. Ipak, znamo da se na hiljade obuèenih ubica sprema da nas napadne i da to zastrašujuæe saznanje zahteva od nas da preduzmemo akciju“.

Jedna od razlika u odnosu na dosadašnju praksu biæe odeljenje za analizu informacija nove agencije koje æe prikupljati podatke o teroristièkim pretnjama od svih drugih vladinih agencija ukljuèujuæi Centralnu obaveštajnu agenciju i Federalni istražni biro. Predsednik Buš je rekao da novi sekretarihjat neæe zahtevati dodatna budžetska sredstva pošto æe njegov budžet u iznosu od 37 milijardi dolara biti obezbedjen iz sredstava postojeæih sekretarijata èije æe zadatke on delom preuzeti: ”Ukidanjem dupliranja i preklapanja zadataka razlièitih agencija uštedeæemo na izdacima i usmeriti više sredstava na zaštitu Amerike. Ova reorganizacija æe pružiti vrednim ljudima koji rade u našoj vladi dobru priliku da uspeju u svojim zadacima rasporedjivanjem sredstava na naèin koji je temeljit i jedinstven“.

Predsednik Buš je osnovao Kancelariju za unutrašnju bezbednost posle napada od 11. septembra prošle godine, ali su mnogi èlanovi Kongresa smatrali da ta kancelarija nije imala adekvatna ovlašæenja ili sredstva da bi reorganizovala postojeæe agencije. Predsednik Buš smatra da æe zahtev Kongresu da do kraja godine stvori novi sekretarijat za unutrašnju bezbednost objediniti agencije, za koje kaže da ”moraju da saradjuju tešnje“, kako bi se ojaèala unutrašnja bezbednost.

XS
SM
MD
LG