Linkovi

SAD pozdravljaju nameru optuženih da se predaju - 2002-04-25


Po reèima ambasadora Prospera dobrovoljna predaja šestorice optuženika je dobro primljena od strane amerièke administracije, ali se i dalje oèekuju da svi oni stignu u Hag i da ostali optuženi budu pritvoreni:

“Dobrovoljna predaja je oèigledno korak koji se nadovezao na usvajanje novog zakona o saradnji,“ rekao je Prosper. ”Meðutim, mi ovde i dalje èekamo na kraj jer ono što je najvažnije je sasvim konkretna akcija. A što se tièe Ojdaniæevog dolaska u Hag moram reæi da je on osoba koja je pokazala najveæu spremnost da izaðe pred Tribunal. Stoga nije nikakvo iznenaðenje, što æe se verovatno veæ u ponedeljak pojaviti pred sudom”.

Amerièki ambasador se osvrnuo na razliku u broju optuženika koji pominju beogradske vlasti - 23 i glavni tužilac Tribunala Karla del Ponte, koja govori o 31-om optuženiku. Prosper je takoðe komentarisao izjavu Radovana Karadžiæa da ne priznaje Hag i èinjenicu da bivši lider bosanskih Srba objavljuje rukopise u Beogradu.

“Znamo da se 23 osobe nalaze na teritoriji Jugoslavije, dok nam je poznato da se 30 osoba nalazi u bekstvu,“ odgovorio je amerièki ambasador. ”Neke od njih su u Srbiji, dok su druge u susednoj Republici Srpskoj. Razliku u brojevima èine tih sedam koji su u Republici Srpskoj. Rekao bih takoðe da, kada je reè o Radovanu Karadžiæu, on ne samo što ne priznaje Hag nego ne priznaje realnost. On ne priznaje da æe ga kad-tad stiæi ruka pravde i da postoje teške optužbe na njegov raèun. Karadžiæ može da nastavi da objavljuje koliko god želi knjiga, ali doæiæe vreme kada æe biti primoran da odgovara na optužbe i knjiga koja æe tada biti napisana odnosiæe se na njegov sluèaj i na to da li je kriv ili nevin. S druge strane, postavljaju se odreðena pitanja zbog èinjenice da se on uopšte može baviti tim aktivnostima. No, potrebno je usredsrediti pažnju na posao prebacivanje ostalih koji su odluèili da se predaju. Takoðe treba obezbediti da budu uhapšeni i predati ostali optuženici. A, u meðuvremenu æemo preduzimati korake sa našim partnerima u regionu kako bi bilo sve manje pogodnih uslova za opstanak Karadžiæa i Mladiæa na slobodi. Podsetio bih još jednom da Haški tribunal neæe zakljuèiti svoj rad sve dok te dve osobe ne odu u Hag.

Primeæujuæi da šestorica optuženika koji su se predali priznaju legitimnost Haga, ambasador Prosper je takoðe naglasio:

“Pravo priznanje je usledilo sa usvajanjem zakona o saradnji od strane beogradskih vlasti. To je bilo prvo pismeno priznanje vlasti da Hag postoji i da je legitiman i zasnovan na pravu. Mi smo veoma zadovoljni koracima vlade, koja želi da prevaziðe pitanje ratnih zloèina. Mi se nadamo, i smatramo da bi najbolje bilo da optuženici prestanu da se sebièno ponašaju i upute se u Hag gde treba da odgovore na optužbe koje su podignute protiv njih”.

XS
SM
MD
LG