Linkovi

Islamske ekstremistièke grupe - 2002-04-24


Eksperti za islam istièu da ekstremisti prestavljaju veoma malu manjinu u svetskoj muslimanskoj populaciji. Oni se žale da ljudi obièno uopšteno gledaju na pitanja islama i ne prave razliku medju muslimanima. Ipak Muhamed Muslih, profesor politièkih nauka i bliskoistoènih studija na CW Post College-u u Njujorku ocenjuje da se u sluèaju konflikta i potpuno razlièite muslimanske grupe ujedinjuju.

”Konflikt sam po sebi stvara vezu medju njima. Ukoliko uklonite osnovni povod ujedinjenja - konflikt, oni poèinju opet medjusobno da se sukobljavaju po ideološkom osnovu.“

A sada, profesor Muslih kaže, izraelska okupacija palestinske zemlje je konflikt koji ujedinjuje muslimanske grupe od bliskog istoka do jugoistoène Azije. Muslih ocenjuje da militantne grupe koje su aktivne na palestinskim teritorijama poput Hamasa, Islamskog džihada i al Akse, imaju razlièite ciljeve i metode za regrutovanje èlanova i sprovodjenje operacija. Uopšteno govoreæi, on smatra da novi se novi èlanovi vrbuju u školama, socijalnim službama i džamijama. Profesor Muslih smatra da ne postoje fundamentalistièke škole tipa medrese u kojim se mladi ljudi podstièu na sveti rat Džihad.

”Drugim reèima, nema porganizovanog postupka indoktrinacije u Palestini, kao u Pakistanu i Avganistanu, pošto su životne situacije drugaèije. U Palestini, pravi razlog zašto je ovakvim grupama lako da dodju do novih èlanova jeste okupacija. Može se reæi da je za palestinske organizacije idejna osnova aktivnosti nacionalizam i borba protiv okupacije. Islamska je samo maska, dok je borba u stvari nacionalistièka.“

Specijalista za terorizam Džesika Iv Stern sa Univerziteta Harvard slaže se da ekstremistièke grupe èesto politièke probleme preoblaèe u verske. Svet rat privlaèi militantne ekstremiste da se pridruže tim organizacijama. Sternovu zapanjuje koliko se koristi i novèana stimulacija. Pakistanske militantne grupe, prema njenim reèima, plaèaju svoje èlanove dosta više no što bi oni mogli da zarade na obiènim poslovima, što je važan podsticaj za pridruživanje i potom ostanak u organizaciji. Uz to, kako ukazuje Sternova, porodice svih koji poginu u izvršenju teorirstièkih akcija, bivaju kasnije obešteæene i nagradjene.

”Veoma su mi ponosno pokazali šta sve èine za porodice muèenika-bombaša samoubica, porodicama koje su iz kuæa od blata prešle u mnogo pristojnije objekte. Veoma se time dièe i žele da to pokažu posetiocima. Ne kažem da porodice daju svoje sinove da bi zauzvrat dobile novac ali moram da pomislim da takva èinjenica ima uticaja.“

Sternova i profesor Muslih govorili su na konferenciji koju je organizovao Amerièki institut za mir u Vašingtonu. Još jedan od govornika Mustafa Kemal Paša sa Univerziteta Amerikan kaže da islamski ekstremizam dolazi iz zemalja u kojima narodu nije obezbedjeno socijalno staranje ni svetlija buduænost. Još jedan od faktora je i represija protiv neistomišljenika vlada u islamskim zemljama, što mnoge prinudjuje na preduzimanje ekstremnih mera. Profesor Paša ukazuje da je muslimanska zajednica doživela slom.

”Treba da sebe pogledamo u oèi, šta se nalazi u našem okruženju, šta se dešava, zašto postoji sklonost ka ekstremizmu. Razlog za ekstremizam ne može biti jedino u inostranstvu, jer je to brz i lakomislen zakljuèak.“

Prema reèima profesora Paše, možemo se zapitati zašto islamski intelektualci dopuštaju ekstremistima da preuzmu glavnu reè u debati? Profesor Muhamed Muslih kaže da socijalne i politièke promene dovode do postavljanja odredjenih pitanja na koja jedino radikalni islamisti nude primamljive odgovore. Umereni verski i sekularni lideri nisu ponudili prave odgovore.

XS
SM
MD
LG