Linkovi

Amerièki kongresmen Denis Kusiniæ: ”Amerika ima moralnu obavezu da pruži ekonomsku pomoæ Jugoslaviji“ - 2002-04-11


D.K.: Amerièka adminsitracija je jasno stavila do znanja da pre nego sto se odobri dalja finansijska pomoæ Jugoslaviji, SAD oèekuju saradnju te zemlje sa Haškim medjunarodnim sudom. Medjutim, smatram da bi bilo korisno za našu vladu da ohrabri narod Srbije da razvije svoje demokratske i pravosudne institucije, umesto jednostavnog forsiranja pitanja saradnje sa Haškim sudom. Verujem da æe narod Srbije tokom vremena doæi do tog zakljuèka. Ali, uslovljavanje finansijske pomoæi koja je preko potrebna ekstradicijom optuženih Haškom sudu, moglo bi, dugoroènije gledano, da bude kontraproduktivno. Naš cilj bi trebalo da bude da podržavamo demokratske institucije. Naš dugoroèni plan je svakako da optuženi za ratne zloèine budu izvedeni pred lice pravde u Hagu, ali ukoliko ne održimo demokratiju u Jugoslaviji, neæemo postiæi cilj da održimo i demokratske institucije od kojih bi ceo srpski narod imao koristi.

B.M.: Pošto je zakonski predlog o saradnji sa Haškim sudom usvojen u Saveznoj skupštini u Beogradu, da li bi Kongres i amerièka administracija trebalo da pruže intenzivniju, ekonomsku i politièku podršku Jugoslaviji, zemlji koja je u previranju i nastoji da se definiše?

D.K.: Smatram da SAD imaju moralnu obavezu da obezbede ekonomsku pomoæ kao nadoknadu za štetu prièinjenu NATO bombardovanjem. Infrasturkuta Srbije je uništena -- fabrike, vodovod, kanalizacija, mostovi, putevi -- sve to treba obnoviti. Ukoliko SAD ne preduzmu korake u tom pravcu, ko æe drugi to uraditi? Moramo uèiniti sve što možemo da bismo pomogli da se Jugoslavija obnovi, a naroèito da objekti uništeni NATO bombadovanjem budu onbovljeni. Ako srpski narod ne bude mogao da obnovi svoju privredu, biæe totalno i permanentno zavisan. Taj narod želi da bude samodostatan i treba mu pružiti šansu. Stoga bi trebalo da preduzmemo mere da se Srbiji obezbedi potrebna finansijska pomoæ i ohrabri razvoj demokratskih institucija i tada æemo videti progres u pogledu saradnje sa Haškim tribunalom i drugi pitanjima.

B.M.: Kakvo je sadašnje raspoloženje u Kongresu prema Jugoslaviji i ko donosi odluke u odnosu na tu zemlju?

D.K.: Prema našem Ustavu, predsednik SAD donosi spoljnopoliticke odluke, dok Kongres, opet prema Ustavu, odobrava sredstva. Mi svakako možemo da ogranièimo ili proširimo predsednikove opcije na osnovu procesa dodele sredstava. Smatram da je veoma važno da znatna sredstva budu stavljena na raspolaganje Srbiji da bi mogla da zapoène proces obnove. Nadam se da æe predsednik SAD to razumeti. Nadam se da neæemo zaboraviti, dok se borimo protiv terorizma, da terorizam postoji svugde gde su demokratske institucije zapostavljene Treba da podržimo sve zemlje i narode koji pokušavaju da obnove demokratske institucije. Kongres i adminstracija moraju da usagalase svoju akciju kako nas sadasnje okolnosti ne be navele da zaboravimo gde smo bili pre nekoliko godina, kada se srpski narod borio da nadvlada veoma nepovoljnu politièku situaciju u svojoj zemlji. Sada, kada je postignut uspeh i ustpostavljena demokratska vlada, treba da intenziviramo našu pomoæ i da budemo strpljivi i ostvarimo ciljeve korak po korak. Moramo biti strpljivi. Americi se žuri, ali mi moramo drugim zemljama omoguæiti da njihove demokratske strukture funkcionišu i napreduju. Kao što znate, nama je bilo potrebno dve stotine godina da stvorimo sadašnje demokratsko društvo. Kako možete oèekivati da Srbija preko noæi reši sve svoje teškoæe da bi mogla da ispuni uslove za dalju finansijsku pomoæ. Moramo biti strpljivi i svhatiti da naše prijatelje u Srbiji, koji su istorijski uvek bili na našoj strani, treba pomoæi.

B.K.: Kao uticajan èlan Kongresa, u kojoj meri ste ukljuèeni u razmatranje amerièke politike prema Jugoslaviji i kakvu biste poruku želeli da uputite našim gledaocima?

D.K.: Vi se verovatno seæate da sam ja predvodio nastojanja u Kongresu tokom NATO bombadovanja da se amerièkoj vladi uskrati ovlašæenje da nastavi bombardovanje. Takodje sam bio veoma aktivan, dovodeæi u pitanje razloge uništavanje infrastukutre i ljudi. Moramo praviti razliku izmedju vlada i naroda. Odbacio sam tezu potrebe bombardovanja Jugoslavije i stavljanja gradjana u opasnu situaciju. Sada treba da krenemo ka obnovi te zemlje i ka miru, koji æe biti trajan. Moramo obezbediti da se reèni saobraæaj na Dunavu obavlja neometano i da se ceo region ponovo obnovi. U svaèijem je interesu da narod Srbije bude samodostatan, a za to je potreban novac. Mi smo lišili Srbiju moguænosti da bude samodstatna masovnim bombardovanjem. Sada moramo da obezbedimo da Srbija bude u stanju da se obnovi i da se izgrade demokratske institucije. Ako nemate ekonomsku demokratiju - neæe biti ni politièke.

XS
SM
MD
LG