Linkovi

Panel diskusija o organizovanom kriminalu na Balkanu - 2002-04-10


Luiz Šeli je direktorka Centra za praæenje transnacionalne korupcije i kriminala na Amerièkom univerzitetu u Vašingtonu, i vodeæi je amerièki struènjak u toj oblasti. Po njenim reèima, na Balkanu, posebno na prostorima bivše Jugoslavije u poslednjih èetiri do pet godina uoèljiv je porast ne samo korupcije i organizovanog kriminala, i to posebno u trgovini ljudima, a ponajviše u trgovini žena za prostituciju.

“I èime se bave. Bave se krijumèarenjem oružja, snabdevanjem žena za pripadnike mirovnih snaga, službenicima nevladinih organizacija koje operišu u tom regionu. 55.13.00 Postoji ogromna potražnja u trgovini ženama. Takoðe se bave švercom raznih roba i takoðe obezbeðuju pranje novca”.

Po reèima Luiz Šeli, organizovani kriminal, koji u bivšim jugoslovenskim republikama donosi višemilionske dolarske prihode, sasvim je drugaèiji od tradicionalne sicilijanske mafije. Ona se ne oslanja na porodiène i druge tradicionalne veza nego povezuje i zahvata razlièite segmente društva. “Ne postoji porodica Korleone, koju ako eliminišete znaèi manje-više kraj mafiji”, rekla je Luiz Šeli i dalje navela da je veoma teško razdvojiti kriminalni od legalnog elementa. Balkanske mafije se takoðe sve više povezuju sa meðunarodnim organizovanim kriminalom:

“Takoðe je potrebno da imamo u vidu da meðunarodni organizovani kriminal operiše širom balkanskog regiona. Jedino poreðenje koje mogu da napravim je situacija na ruskom Dalekom Istoku. Tamo vlada veoma moæan domaæi organizovani kriminal, a zbog nedostatka bilo kakve vlasti, ta je oblast postala baza sa koje operišu kineska, vijetnamska, korejska mafija.

Izazov je upravo u tome da se u novonastalim državama na Balkanu uvede vladavina zakona i sistematski izgraðuju institucije civilnog društva, kao što su nezavisno sudstvo, nezavisni mediji, nekorumpirana policija. Po oceni analitièara Pentagona Krisa Korpora meðunarodna zajednica još uvek nije našla pravi pristup problemu balkanskog organizovanog kriminala:

“Pitanje se sve više posmatra kao problem bezbednosti. Samo pogledajte izveštaje NATO-a za 1996. i 1997. godinu. Iako pominju da organizovani kriminal ugrožava dalju demokratizaciju i stabilnost regiona, generali Klark i Bigs su sve više isticali da taj problem ugrožava meðunarodnu mirovne misije.”

Korpora dalje smatra da meðunarodne napore treba ponovo usmeriti ka pomaganju demokratizacije i uspostavljanje civilni institucija u zemljama. Nadovezujuæi se na pitanje bezbednosti Luiz Šeli je ukazala na povezanost meðunarodnog organizovanog kriminala sa meðunarodnim terorizmom. Ona je istakla da teroristièke organizacije tesno saraðuju i ostvaruju prihode upravo zahvaljujuæi aktivnostima organizovanog kriminala. Iskustvo pokazuje, rekli su na kraju uèesnici panel diskusije, da bi mukotrpni posao iskorenjivanja mafijaških organizacija i izgradnja naprednog civilnog društva na prostoru Balkana mogao da potraje najmanje dve generacije.

XS
SM
MD
LG