Linkovi

Okrugli sto o regionalnoj saradnji na Balkanu - 2002-03-22


Uèesnici sastanka održanog u prostorijama Karnegijeve zadužbine istakli su da je reintegricija u regionu bitna, ne samo za politièku i ekonomsku rehabilitaciju same Srbije nego i za uspešnu integraciju èitave jugoistoène Evrope u matiène evropske tokove.

Jedan od govornika, profesor na Univerzitetu države Merilend, Džon Lempi, osvrnuo se na izazove koji stoje na putu ponovnog povezivanja Srbije sa regionom. Po njegovim reèima, glavnu prepreku i dalje predstavljaju snage vezane za bivšeg predsednika Miloševiæa, koje drže pozicije na vrhu državnog vojno-bezbednosnog aparata i u pravosuðu. Nedavno hapšenje i potpredsednika vlade Srbije i jednog amerièkog diplomate, Lempi je ocenio kao pokušaj vojnog udara i dodao da je u toku dosada najžešæa borba za vlast izmeðu reformista i pro-miloševiæevskih snaga u Srbiji.

Džon Lempi se založio za poveæanje amerièke ekonomske podrške pro-zapadnoj vladi DOS-a. Osvræuæi se na potrebu ekonomske reintegracije u regionu, Lempi je istakao da te veze treba obnavljati na sasvim novim osnovama, osloboðenim balasta prošlosti. On je takoðe ukazao na problem korupcije i organizovanog kriminala, koji pogaða sve zemlje jugoistoène Evrope i koji otežava privredno povezivanje na zdravim osnovama.

Vladimir Matiæ, profesor politièkih nauka na Univerzitetu Klemson, u Južnoj Karolini, osvrnuo se na problem medija u Srbiji. Po Matiæevoj oceni mediji koji su se najviše opirali Miloševiæevom režimu, najteže se snalaze u novim uslovima, jer nisu nezavisni u odnosu na novu vlasti. On se založio da Projekat fondacije Stenli purži pomoæ tom sektoru. Matiæ je takoðe govorio o takozvanoj izgubljenoj generaciji u Srbiji, koja je izrasla pod okriljem autoritarnog i meðunarodno izolovanog režima kao i o pogubnim posledicama velikog odliva obrazovanih ljudi iz Srbije u proteklih deset godina.

Po reèima programskog direktora Fondacije Stenli, Džejmsa Hendersona cilj projekta je da se ukaže na potrebu sveobuhvatne integracije Srbije u region i u evropske tokove:

”Glavni razlog pokretanja projekta je da se pokaže da ponovno povezivanje Srbije sa ostatkom regiona, i - nadajmo se - njeno skoro pridruživanje Evropskoj uniji i evropskim institucijama, iziskuje sveobuhvatan regionalni pristup - a ne samo ekonomsku pomoæ, ili pomoæ koja je usmerena na razvoj politièkog sistema ili pak pomoæ na meðu-državnom nivou. Mislim da je veoma važno da se ukaže da pomoæ treba pružati pomoæ na lokalnom, gradskom i opštinskom nivou,” rekao je Henderson.

Džek Simor, predsedavajuæi projekta za Srbiju èiji inicijator je takodje Fondacija Stenli govorio je o nekoliko konkretnih inicijativa. Jedna od njih je povezivanje amerièke države Ajove sa poljoprivrednim krajevima u Srbiji:

”Mi smo veæ u Demoinu, prestonici Ajove, razgovarali sa zvaniènicima, kao i sa predstavnicima agro-industrije te države. Oni su vrlo zainteresovani da razmotre moguænost saradnje sa agrarnim partnerima i poljoprivrednim opštinama u Srbiji. Jer, poljoprivreda i razvoj sela idu ruku pod ruku, naroèito u pogledu razvoja transportne infrastrukture, irigacije i slièno. Zakljuèeno je da postoji veliki potencijal za uzajamno korisnu saradnju,” rekao je Simor

Sledeæi sastanak uèesnika projekta za Srbiju i njihovih partnera u samoj Srbiji planiran je za oktobar u Beogradu.

XS
SM
MD
LG