Linkovi

Amerièka politika reagovanja na otmice - 2002-02-22


Ovo politièko saopštenje se ne razlikuje mnogo od prethodnog saopštenja na istu temu, izdatog 1995. godine, po naglasku koji je stavljen na odbijanje Sjedinjenih Država da plaæaju otkupninu ili èine bilo kakve druge ustupke otmièarima, kako se time ne bi podsticale nove otmice. Ali u saopštenju se jasno predoèava da æe Sjedinjene Države postupati sa otmicama privatnih gradjana isto tako ozbiljno kao sa otmicama državnih funkcionera, kao i to da æe se èiniti sve što je moguæe, ukljuèujuæi vojne akcije ako je neophodno, da se izdejstvuje oslobadjanje amerièkih gradjana. Reviziju vladine politike, koja je dovela do juèerašnjeg saopštenja, zapoèeo je Savet za nacionalnu bezbednost pri Beloj kuæi, pred kraj Klintonove administracije. Objavljivanje saopštenja dobilo je na znaèaju zbog prošlomeseène otmice izveštaèa Vol strit džornela, Danijela Perla i ranije otmice amerièkog misionarskog para, koju su izvršili gerilci organizacije Abu Sajaf, na Filipinima. Obraæajuæi se novinarima, predstavnik Stejt departmenta Rièard Bauèer podsetio je teroristièke grupe i otpadnièke vlade da æe Sjedinjene Države uèiniti sve što je moguæe da osiguraju bezbedan povratak svojih gradjana:

”Ako neko drži nekog Amerikanca - bilo da se radi o grupi, zoèinaèkoj bandi, vladi koju ne priznajemo ili bilo kojoj vladi - oni neæe izvuæi nikakvu korist iz toga, a mi æemo uèiniti sve što možemo da ih oslobodimo. A ako ustanovimo da možemo da uèinimo nešto - to mogu biti zvanièni zahtevi, lupanje na vrata nekog ministra, saradnja sa službama bezbednosti... u svakom sluèaju pažljivo æemo razmotriti šta možemo da uradimo da bismo oslobodili zadržane Amerikance,“ rekao je Rièard Bauèer.

Iako iskljuèuje moguænost davanja ustupaka otmièarima, nova politika ne iskljuèuje kontakte amerièke vlade sa predstavnicima otmièara. Ona takodje ne zabranjuje izrièito isplatu otkupnine od strane amerièkih gradjana ili firmi, ali napominje da ih Sjedinjene Države ”snažno pozivaju“ da ne pristanu na zahteve otmièara.

XS
SM
MD
LG