Linkovi

Srbija obeležila dan ljudskih prava - 2001-12-10


Uèesnici okruglog stola na temu "Ljudska prava u Srbiji u vreme tranzicije" ocenili su da na vlasti više nije režim koji se protivi ljudskim pravima, ali da se na nižim nivoima i dalje dešavaju sluèajevi kršenja ljudskih prava. Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijeviæ izjavio je da je vreme da se uporedimo sa drugima. ”Tragedija poslednjih èetrnaest godina nije nastala sama od sebe, nego je proizvedena ranije, izmeðu ostalog i sistematskim ignorisanjem ljudskih prava. To je ostavilo dubokog korena i otežalo, recimo, protest protiv ratnih huškaèa,“ rekao je Dimitrijeviæ.

Predstavnik Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Beogradu, Rièard Toul, izjavio je da bi trebalo širiti sistem moralnih, etièkih i religioznih vrednosti, pohvalio proces reformi u oblasti ljudskih prava u Jugoslaviji, ali i istakao da je to samo poèetak teškog posla.

Beogradska nevladina organizacija ”Fond za humanitarno pravo“ smatra da je promena vlasti u Srbiji doprinela regionalnoj stabilnosti i stvaranju uslova za normalizovanje odnosa meðu susedima, ali da još nije uspostavljena efikasna kontrola rada državnih organa u skladu sa standardima demokratskih država. Fond za humanitarno pravo pozvao je vlasti u Srbiji da privrženost vladavini prava pokažu primenjujuæi domaæe i meðunarodne norme koje se tièu poštovanja ljudskih prava i humanitarnog prava.

”Na teritoriji Srbije i Crne Gore, uz znanje vlasti, još borave osobe koje je Haški tribunal optužio za ratne zloèine, zloèine protiv èoveènosti i genocid. Nekoliko optuženih su uhapšeni i predati u nadležnost Tribunala, ali je veæina još na slobodi, èak na visokim državnim funkcijama,“ navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo. Taj fond sa aspekta ljudskih prava meðu najvažnije dogaðaje u ovoj godini ubraja: prestanak oružanih sukoba na jugu Srbije, uèešæe kosovskih Srba u politièkom životu Kosova, politièki pristup u rešavanju odnosa izmeðu Srbije i Crne Gore i priznanje postojanja masovnih grobnica u Srbiji.

Dan ljudskih prava Graðanski savez Srbije obeležava kao dan stranke i tim povodom u obraæanju javnosti je ocenio da domaæi pravosudni organi moraju bez odlaganja da poènu krivièno gonjenje poèinilaca ratnih zloèina i da država bez odlaganja mora zapoèeti stvarnu saradnju sa Haškim tribunalom. To ne samo da je preduslov za dalju meðunarodnu podršku reformama, nego je i preduslov za izgradnju demokratskog društva i poštovanje ljudskih prava, navodi se u saopštenju Graðanskog saveza Srbije.

XS
SM
MD
LG