Linkovi

Džon Lempi: Srbija i Crna Gora se moraju dogovoriti - 2001-12-07


B.M.: Medjunarodna zajednica podržava jedinstvenu jugoslovensku federaciju, dok vlasti Crne Gore teže nezavisnosti. Sta bi Sribja i Crna Gora mogle da uèine da bi se izbegao raspad jugoslovenske federacije ?

Dž.L.: Nešto se mora uèiniti. Predsednik Djukanoviæ i njegova stranka se možda oseæaju obavezani svojom ranijom pozicijom da održe referendum, što, prema anektama javnog mnjenja, sasvim jasno ne uživa podršku velike veæine, veæ u najboljem sluèaju samo neznante. Prema tome, u interesu Crne Gore je da pristupi pregovorima sa srbijanskom vladom, koja je spremna da pregovara, da bi se odstranila, po mom mišljenju, nesreæna, pa možda i katastrofalna situacija za politièku i ekonomsku buduænost Srbije i Crne Gore.

B.M.: Kakve bi bile politièke i ekonomske koristi da se saèuva jugoslovenska federacija, ili pak da se dve republike razidju?

Dž.L.: Politièka korist održavanja jugoslovenske federacije bi bila u spreèavanju formiranja novih država i novih granica, jer bi se time podstakla ishitrena debata o novim granicama, statusu entiteta, možda Kosova i Republike Srpske. Te politièke promene bi bile nesreæne, pogotovo u svetlu nastojanja Makedonije da saèuva svoj teritorijalni integritet. S druge strane, ekonomske posledice bi bile još gore, naroèito za Crnu Goru, koja jednostavno ne bi bila ekonomski odrziv entitet i našla bi se bez zapadne ekonomske pomoæi ili specijalne podrške koju je uživala tokom hrabre opozicije predsednika Djukanoviæa Miloševiæevom režimu. Medjutim, to je sada stvar prošlosti i u novonastaloj situaciji ekonomska šteta i politièka korist nalažu da Srbija i Crna Gora reše svakako teško pitanje održanja jugoslovenske federacije.

B.M.: Po vašem mišljenju, kakav je stav Vašingtona prema Srbiji i Crnoj Gori i jugoslovenskoj federaciji?

Dž.L.: Stav administracije predsednika Buša i obaveštenog dela amerièkog javnog mnjenja se nije promenio i zalaže se za oèuvanje jugoslovenske federacije, uoèavajuæi da je to teško, s obzirom na sitauciju na Kosovu, gde SAD žele da, uz sve teškoæe, stvore višenacionalno društvo, kao višenacionalna društva u Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Stoga je važno da Srbija i Crna Gora postignu saglasnost o jugoslovenskoj federaciji da bi se spreèila separatistièka nastojanja Albanaca za zasebnu autonomiju u eventualno odvojenoj Crnoj Gori. Sve bi to bilo suprotno amerièkim nastojanjima i nastojanjima medjunarodne zajednice da saradjuju sa demokratski izabranim vladama u Srbiji i Crnoj Gori da bi opstala višenacionala jugoslovenska država, ukljuèujuæi možda i Kosovo. Nezavisna Crna Gora bi bila smrtni udarac tim nastojanjima i svakoj nadi da se reši, izmedju ostalog, i pitanje višenacionalnog Kosova.

B.M.: Prema reèenom, vi smatrate da SAD podržavaju teritorijani intergritet jugoslovenske federacije?

Dž.L.: Verujem da SAD podržavju integritet jugoslovenske federacije, a dobro poznate ekonomske analize medjunarodne zajednice o posledicama sa kojima bi se suoèila eventualno nezavisna Crna Gora, ukljuèujuæi politièke, dobro su poznate ovde u Americi, i svakako bi trebalo da budu poznate i u Crnoj Gori.

XS
SM
MD
LG