Linkovi

Nove nesuglasice u DOS-u - 2001-11-21


Najnovji sukob unutar DOS–a nastao je posle predloga Predsedništva te koalicije saveznoj vladi da ukine Komitet za Kosovo, kojim rukovodi Momèilo Trajkoviæ, a jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica usprotivio se tom predlogu. Potpredsednik Koštunièine Demokratske stranke Srbije Marko Jakšiæ danas je izjavio da zahtevom za ukidanje saveznog komiteta Nebojša Èoviæ želi da eliminiše politièke neistomšljenike. A visoki funkcioner Demokratske stranke Goran Vesiæ kaže da je na potezu federalna vlada i tim povodom kaže da predsednik Koštunica pokušava da zadrži svaku saveznu instituciju èak i kad se vidi da ona ne radi. Èinjenica je da jedino telo koje radi je Koordinacioni centar, uostalom da je drugaèije gospodin Hans Hekerup bi verovatno sporayum potpisao sa Momèilom Trajkoviæem, rekao je Vesiæ.

U senci sukoba beogradskih politièara, srpska Koalicija "Povratak" sprema se za uèešæe u vlasti na Kosovu. Povodom najave formiranja svealbanske vlade nacionalnog jedinstva na Kosovu, Koalicija Povratak ocenila je da je to u suprotnosti sa deklarativnim zalaganjem za multietniènost i poštovanje demokratskih principa. Nosilac izborne liste Koalicije ”Povratak,“ Gojko Saviæ, rekao je da je ta politièka grupacija otvorena za multietnièke koalicije uz uslov da se obezbedi potpuna bezbednost svih ljudi, slobodno kretanje i povratak svih raseljenih lica.

A posle pregovora sa Pariskim klubom o otpisu dugova, jugoslovenska delegacija razgovarala je proteklih dana o privrednoj saradnji sa francuskim biznismenima i investitorima. Po povratku u Beograd, savezni premijer Dragiša Pešiæ izjavio je da ohrabruje spremnost francuskih firmi da svoje prisustvo na jugoslovenskom tržišu izražavaju kroz više oblike privredne i ekonomske saradnje. Jugoslavija i Švajcarska danas su potpisale sporazum o unapreðenju trgovine i privrednoj saradnji kojim je Jugoslavija dobila 13 miliona maraka bespovratne pomoæi. Sporazum je sa državnim sekretarom za ekonomiju Švajcarske Davidom Zicom potpisao savezni vicepremijer Miroljub Labus, koji je tom prilikom rekao da je Jugoslavija stekla status najpovlašæenije nacije u trgovini sa Švajcarskom. To znaèi da æe se jugoslovenski proizvodi prodavati u Švajcarskoj kao domaæa roba, što bi trebalo znaèajno da doprinese poveæanju jugoslovenskog izvoza.

Jugoslavija oèekuje da u prvoj polovini iduæe godine bude primljena i u Savet Evrope. Kao jedan od osnovnih uslova za prijem specijalni izaslanik generalnog sekretara Saveta Evrope za Jugoslaviju Hans-Peter Furer naveo je usvajanje i primenu novih medijskih zakona u Srbiji. Furer je izrazio zabrinutost, pre svega zbog odlaganja usvajanja srpskog zakona o radiodifuziji, koji su pripremili domaæi struènjaci u saradnji sa evropskim i koji je dat Vladi Srbije na razmatranje, posle svestrane javne rasprave. Poruka Saveta Evrope je jasna i sada je pitanje politièke hrabrosti i volje politièkih lidera u Srbiji da stave taj nacrt zakona na dnevni red parlamenta, rekao je Furer i izrazio oèekivanje da æe to biti uraðeno pre kraja godine.

XS
SM
MD
LG