Linkovi

Amerièki analitièari o izborima na Kosovu - 2001-11-19


Analitièar Brukings instituta, Timoti Kroford, smatra da je Ibrahim Rugova pogrešio kada je u prvi plan stavio nezavisnost Kosova, umesto privredne obnove i demokratskog razvoja pokrajine:

“Razumem da postoje unutrašnji razlozi, odnosno potreba takmièenja sa drugim albanskim politièarima, koji se zalažu za nezavisnost. No, ipak smatram da je donekle opasno, a svakako nije uputno, da se kao prioritet postavi nezavisnost, a ne privreda i dugoroèna strategija demokratskog razvoja Kosova, kako bi ono postalo deo Evrope, u jednom stabilnom regionu. Rugovina izjava da bi rano priznavanje nezavisnosti smirilo situaciju u regionu mogla bi da se protumaèi i kao odreðena pretnja da neæe doæi do sreðivanja prilika ukoliko ne doðe do nezavisnosti. Mislim da je Evropska unija dobro uèinila što je odbacila Rugovin poziv. Takoðe smatram da bi Sjedinjene Države trebalo jasno da predoèe da podržavaju rezoluciju 1224, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom se predviða široka autonomija, ali ne i nezavisnost.”

Meðutim, Kroford priznaje da je rezolucija 1224 nedoreèena, što objašnjava prirodom diplomatskih dogovora:

“Diplomatija se u realnom smislu, zasniva na dvosmislenosti. To se u sluèaju rešavanja pitanja Kosova odražava u tome što, s jedne strane podržavamo najširu autonomiju za Kosovo, ali s druge smo protiv nezavisnosti ako ona ne bi proistekla iz dijaloga dve strane. Sjedinjene Države vode sliènu politiku prema odnosima izmedju Tajvana i Kine. Takvu politiku ugrožava svaki pokušaj da se ona do kraja definiše. Mislim da je važno da Sjedinjene Države istaknu da neæe stati iza nezavisnosti koju bi Kosovo nastojalo da ostvari protiv volje misije Ujedinjenih nacija u toj pokrajini. S druge strane, Sjedinjene Države æe, ne sumnjam, nastojati da pomognu izgradnju društvene i politièke autonomije Kosova.”

Naš drugi sasgovornik, Piter Palmer, vršilac dužnosti direktora Meðunarodne krizne grupe u Prištini, smatra da Rugovina izjava nije neoèekivana:

“Njegov poziv za nezavisnost je bio sasvim predvidiv. Svi albanski lideri insistiraju na tome. Meðunarodna zajednica ima pravo kada kaže da to nije u skladu sa ustavnim okvirom za Kosovo i rezolucijom Ujedinjenih nacija, ali smatram da je sasvim nerealno oèekivati da kosovski Albanci odustanu od tog cilja. Pri tom mislim da je u svemu tome najvažnije to kako æe albanski lideri delovati nakon ovih izbora. Rekao bih da albanski lideri razumeju da æe uspostavljanje demokratskih institucija i njihovo pravilno funkcionisanje otvoriti put ka sticanju nezavisnosti, no mislim da oni neæe biti spremni da predugo èekaju na priliku da proglase nezavisnost.”

Po oceni Pitera Palmera, rezolucija Ujedinjenih nacija o Kosovu ne iskljuèuje moguænost proglašavanja nezavisnosti, kao što je ne iskljuèuju ni meðunarodni predstavnici angažovani na Balkanu:

“Ni u jednoj od izjava meðunarodnih funkcionera - ukljuèujuæi šefa UNMIK-a, Hansa Hakerupa - nije iskljuèena moguænost da Kosovo na kraju stekne nezavisni status. Niti iko predlaže da se Kosovo vrati pod kišobran Beograda. Sve zapadne prestonice dobro znaju da je to jednostavno nemoguæe. To ne bi bilo prihvaæeno i izazvalo bi otpor koji bi ponovo destabilizovao to podruèje. Zato ne verujem da æe do toga doæi. Meðutim, postoji rizik da meðunarodna zajednica zbog svega toga odluèi da odlaže rešavanje pitanja konaènog statusa i pokuša da što je moguæe duže održi meðunarodnu upravu na Kosovu. Mislim da to ne bi bilo dobro rešenje.”

Predstavnik Meðunarodne krizne grupe na Kosovu, Piter palmer, smatra da je najvažniji zadatak meðunarodne zajednice nakon izbora da pomogne novoizabranoj vlasti da što pre poène da obavlja svoje demokratske funkcije.

XS
SM
MD
LG