Linkovi

"Balkan bi mogao da postane žarište terorizma" - 2001-10-16


B.M.: Generalni sekretar NATO-a, Džordž Robertson, izjavio je da Evropa mora da spreèi pojavu “crnih rupa”, kao što su Avganistan i terorizam na Balkanu. Šta je po vašem mšljenju on time hteo da kaže?

T.K.: Generalni sekretar Robertson je želeo da kaže da bi NATO trebalo da bude aktivan i da preduzima akcije, na Balkanu i drugde, gde postoji opasnost od destabilizacije zbog raspada zemalja i svrgnutih režima, kao i od nasilnih snaga ili terorizma. Problem sa tim pristupom je da je to daleko lakše reèi nego uèiniti. Primer je raspad stare jugoslovenske federcije, kao složen proces koji nije podložan rešenjima iz inostranstva. NATO je intervenisao u procesu raspada Jugoslavije i možda time pogoršao situaciju. Danas imate stagnantnu situaciju u Bosni, nemirnu situaciju na Kosovu i sve više zabrinjavajuæu situaciju u Makedoniji. Možda se može reèi da NATO nije rešio ta pitanja na najbolji naèin i kao rezultat toga Balkan bi mogao da postane žariste terorizma na samom pragu Evrope.

B.M.: Kako bi NATO i zapadne zemlje mogli da obuzdaju terorizam u Sjedinjenim Državama, Evropi i na Balkanu?

T.K.: Sto se tièe obuzdavanja terorizma unutar Sjedinjenih Država ili drugih zemalja èlanica NATO-a, Severnoatlantski savez, kao organizacija, neæe moæi puno toga da uèini. NATO je konveniconalni vojni savez, èiji cilj je da odbije i porazi konvencionalne vojne snage, ali stvarno nije opremljen da se suoèi sa teroristièkim infiltratorima. To æe svaka zemlja pojedinaèno morati da rešava. Svakako æe biti uvedene daleko oštrije mere bezbednosti u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama èlanicama NATO-a, ukljuèujuæi kontrolu useljavanja iz islamskih zemalja. To æe biti veliki problem narednih nekoliko meseci za Ameriku i za skoro sve èlanice NATO-a.

B.M.: Da li postoji veza izmedju teroristièke mreže Osame bin Ladena i nekih grupa na Balkanu, kao što su to objavili mediji?

T.K.: Svakako da postoji neka veza, mada obim te veze za sada nije poznat. Medjutim, postoje islamske militantne æelije u Bosni i na Kosovu. Izgleda da je nekima od njih sponzor bio Bin Laden, ili da su barem imale veze sa njegovom organizacijom, Al Kaida. To zaista zabrinjava, jer bi tako mogao da se stvori put za infiltraciju u ostatak Evrope, kao i da poveæa opasnost za mirovne snage na Balkanu. Uopšte uzevši, to je razvoj dogadjaja koji veoma zabrinjava.

B.M.: Kakve bi korake trebalo preduzeti u buduænosti da bi se obuzdale ili spreèile dalje teroristièke aktivnosti?

T.K.: Mislim da je glavna stvar da se iskorene i unište teroristièke æelije gde god da se nalaze širom sveta. Sve dok postoje delotvorne i koherentne teroristièke organizacije postojaæe opasnost, ne samo za Sjedinjene Drzave veæ i za mnoge druge zemlje. Mi, jednostavno, ne znamo kada, gde i na koji naèin æe one ponovo napasti. Teroristièke organizacije imaju incijativu. Mi se moramo boriti protiv njih na raznim frontovima, ne samo u vidu vojnih misija, kakve sada sprovode Sjedinjene Države u Avganistanu, veæ treba sasvim zatvoriti izvore njihovih sredstava i smanjiti njihovu politièku podršku. Ako ne budu imale nikakvo utoèište širom sveta, odnosno ako ne budu imale državne sponzore i nezavisne finansijske izvore, one æe postati nedelotvorne. U ovom momentu to nije sluèaj, dok se izgubilo dosta vremena pre nego što je naneta stvarna šteta njihovoj teroristièkoj mreži.

XS
SM
MD
LG