Linkovi

NATO prihvatio amerièke zahteve za doprinos kampanji protiv terorizma - 2001-10-04


18 saveznika Sjedinjenih Država u NATO-u prihvatili su da razmenjuju obaveštajne podatke, da dozvole prelet amerièkim vojnim avionima kroz svoj vazdušni prostor, i da dozvole Sjedinjenim Državama korišæenje svojih aerodroma i luka. Saveznici æe takodje pojaèati bezbednosne mere oko amerièkih vojnih i diplomatskih objekata na svojoj teritoriji i zamenti amerièke trupe koje bi mogle da budu povuèene sa Balkana. Odluka o tome je doneta pošto se NATO formalno pozvao na èlan pet svog osnivaèkog ugovora prema kojem se napad na jednu zemlju èlanicu smatra kao napad na sve èlanice. NATO je saopštio da je doneo tu odluku pošto je na osnovu dokaza koje je Vašington dostavio došao do zakljuèka da su teroristièki napadi potekli van Sjedinjenih Država i da osumnjièeni terorista Osama bin Laden i njegova organiyacoija Al-Kaida stoje iza njih. Generalniu sekretar NATO-a, Džordž Robertson, je izjavio da su saveznici odluèili da usvoje osam amerièkih zahteva pojedinaèno i kolektivno kako bi Sjedinjenim Državama dali više opcija za kampanju protiv terorizma: “Zahtevi koji su nam podneti su namerno formulisani na odredjeni naèin i nisu suviše precizni, pošto Sjeidnjene Džave još nisu odluèile kako æe reagovati”.

Robertson je takodje rekao da ne oèekuje da æe NATO biti angažovan direktno u kolektivnoj vojnoj akciji, dodavši da Sjedinjene Države mogu da izaberu naèin na žele da odgovore vojno na napade: “Na Sjedinjenim Državama je, naravno, da odaberu da li æe preduzeti akciju same ili zajedno sa nekom državom ili grupom država, u skladu sa èlanom 51 Povelje UN”.

Diplomate u NATO-u veruju da æe, ukoliko SAD odluèe da zatraže dodatnu pomoæ od saveznika, to uèiniti na bilateralnoj osnovi, kako bi izbegle ponekad komplikovan proces postizanja konsenzusa, potreban da bi se dobila saglasnot Saveza u celini. Jedan od zahteva koji je NATO usvojio odnosi se na pružanje pomoæi zemljama koje bi mogle da budu suoèene sa poveæanim teroristièkim pretnjama kao posledica svoje podrške kampanji protiv terorizma. Medjutim, generalni sekretar NATO-a je odbio da imenuje bilo koju zemlju kojoj bi takva pomoæ mogla da bude potrebna: “To je izraz solidarnosti kao i prihvatanje moguænosti da zemlje koje su imale hrabrost i odluènost da se usprotive medjunarodnom terorizmu mogu da se suoèe sa dodatnim problemima”.

Funkcioneri zapadnog saveza kažu da brzo prihvatanje svih zahteva Vašingtona od strane saveznika predstavlja znak snažne podrške borbi protiv terorizma koju predvode SAD.

XS
SM
MD
LG