Linkovi

Turizam u Njujorku - još jedna žrtva terorizma - 2001-10-03


Hotelske sobe su prazne. Restorani, za koje je nekada trebalo nedeljama unapred obezbediti rezervaciju - primaju i nenajavljene goste. Neke od najveæih turistièkih atrakcija, kao što su Kip slobode ili zgrada Ujedinjenih nacija, sada mogu da se vide, ali ulaz u njih nije dozvoljen. Gradonaèelnik Njujorka Rudolf Djulijani kaže da je najbolji naèin da se pomogne Njujorku doæi u taj grad kao turista: ”Njujork se povratio i ponovo oživeo, kaže gradonaèelnik Djulijani. Zato dodjite, molimo vas. Potreban nam je vaš novac. Što se tièe podruèja na kome je izvršen napad, suzili smo zonu zabranjenu za turiste tako da su dve treæine ulica koje su prošle nedelje bile zatvorene, sada ponovo prohodne, kaže Djulijani.“

Jedna od najteže pogodjenih privrednih grana je pozorišna umetnost. Brodvejske scene su do sada pretrpele štetu od preko 3 miliona dolara. Pet - šest scena je zatvoreno, a oèekuje se da æe ih biti i više. Druge se jedva održavaju u životu. To naroèito važi za mjuzikle koji se prikazuju veæ godinama, sa velikim ansamblima, koji se veoma oslanjaju na turistièku posetu. Dejvid Loc je direktor za odnose sa javnošæu glumaèkog ekvitija, odnosno sindikata koji zastupa glumce na Brodveju. On kaže da pad prodaje ulaznica od 60 odsto ima višestruke posledice: ”Taj pad je pogodio na stotine glumaca, ali i radnike po restoranima, hotelsko osoblje, vozaèe taksija, u stvari èitavo gradsko tkivo, kaže Loc. Morate imati na umu da su pozorišta najvažnija turistièka grana Njujorka, koja donosi milione i milione dolara i gradu i poreskoj kasi.“

Pozorišni radnici u pet teško pogodjenih pozorišta, ukljuèujuæi ona koja prikazuju trajne hitove kao što su ”Fantom iz opere,“ ”Jadnici“ i ”Renta“ preduzeli su neuobièajenu akciju da bi spasli svoje predstave. Dejvid Loc objašnjava: ”Svi èlanovi sundikata - glumci, inspicijenti, tehnièko osoblje, scenski radnici, prodavci ulaznica, menadžeri, garderoberi, vlasuljari... svi su pristali na èetvoronedeljno smanjenje zarada od 25 odsto, poèevši od iduæe nedelje, kako bi pomogli pozorištima da ponovo steknu neki prihod. Veæina ovih predstava nedeljno gubi od èetvrt miliona dolara pa naviše, jer toliko mnogo zavise od turista.“

Na njegove reèi nadovezuje se Eni Golden, èlanica ansambla predstave ”Full Monty,“ jedne od onih koje jedva opstaju: ”To je najmanje što možemo da uradimo, kaže Eni Golden. Da održimo predstave na Brodveju i pomognemo gradonaèelniku Djulijaniju da pokaže svetu i našoj zemlji da Njujork neæe dovoliti da ga ovo promeni. Obnoviæemo sve i iz ovoga izaæi još snažniji. To je amerièki naèin, kaže ona prkosno.“

Strana publika je toliko važna za njujorška pozorišta da je ansambl vrlo popularnog mjuzikla ”42. ulica“ prekinuo probu kako bi omoguæio jednoj od glumica, Milindi Hol da razgovara sa izveštaèem Glasa Amerike. Ona kaže da publika može da upražnjava svoju slobodu izražavanja tako što æe doæi da vidi predstavu: ”Umesto da kupujete ratne obeznice, što se u ovakvim situacijama radilo u prošlosti, ja kažem kupite ulaznicu za neku predstavu na Brodveju. Neka to bude vaš èin pobune i otpora, kaže Milinda Hol.“

Ima znakova da su gradjani poèeli da primaju tu poruku. Neke relativno nove predstave, koje veæina stanovnika Njujorka još nije uspela da vidi, skoro da su rasprodate. Osim toga, prvi put od 11. septembra, pojavili su se redovi pred kioskom, u sred Brodveja, u kome se prodaju ulaznice u pola cene. "Mislim da je uvek dobro vreme da se ide u pozorište," rekao nam je jedan od ljudi u redu. Mislim da treba da ih podržimo, jer pozorišta su deliæ srca ovog grada, kaže on. Ostali su klimali glavom podržavajuæi njegove reèi. "Brodvej je toliko važan deo Njujorka," rekao nam je drugi ljubitelj pozorišta. "Šta bih ja mogao da uèinim - da dodjem i kupim ulaznice jer, na žalost, turista sada nema. Zato mi, Njujorèani, moramo da idemo i poseæujemo predstave kako se pozorišta ne bi zatvorila."

U medjuvremenu, gradske vlasti su odluèile da ponovo pokrenu reklamnu kampanju ”Volim Njujork,“ kako bi ponovo privukle turiste u ovaj grad. Nekoliko veæih organizacija veæ je najavilo da æe svoje konferencije održati u Njujorku, umesto na ranije predvidjenim lokacijama. Njujorèani ih doèekuju sa raširenim rukama - i nižim cenama.

XS
SM
MD
LG