Linkovi

Reagovanja u Beogradu - 2001-09-12


Predsednik Vojislav Koštunica uputio je danas u svoje ime i u ime graðana Jugoslavije izraze najdubljeg sauèešæa predsedniku Sjedinjenih Amerièkih Država, Džordžu Bušu. ”Terorizam se još jednom pokazao najveæim zlom savremnog sveta, zlom koje se ne sme potceniti i kome se mora stati na put. Moja zemlja i narod, kao i ceo region u kome živimo, toga su bolno svesni na osnovu sopstvenog gorkog iskustva,“ istakao je Koštunica, izražavajuæi sauèešæe predsedniku Bušu u ovom, kako je rekao, ”uistinu preteškom trenutku za Sjedinjene Države i amerièki narod.“

Srpski premijer Zoran Ðinðiæ ocenio je da æe teroristièki napadi u Sjedinjenim Amerièkim Državama imati negativne ekonomske posledice i u svetu i u Jugoslaviji. Ðinðiæ smatra da æe sada pažnja industrijskih zemalja biti usmerena na njihovu unutrašnju stabilnost i bezbednost i da æe opasti njihovo interesovanje za zemlje koje nisu bile èlanice tih meðunarodnih organizacija. On je ukazao na moguænost nastupanja neke vrste psihološkog izolacionizma u svetu i okretanja industrijskih zemalja ka pitanjima sopstvene unutrašnje sigurnosti i bezbednosti i dodao da posle juèerašnjeg dana svet više nije isti, ni politièki, ni ekonomski, ni psihološki.

Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlaðan Dinkiæ ocenio je da zatvaranje amerièkih berzi može dovesti do privremenog pada vrednosti dolara i da æe graðani u Jugoslaviji verovatno manje kupovati dolar, ali da bitnijih pomeranja u jugoslovenskoj ekonomiji neæe biti. Jedna od negativnih posledica, prema Dinkiæu, biæe blago kašnjenje poèetka trgovine obveznicama stare devizne štednje jer je sigurno da æe se investicione kompanije èija se sedišta nalaze u Njujoku duže vreme baviti otklanjanjem posledica onoga što se dogodilo. Dinkiæ je, inaèe, danas postigao dogovor sa direktorom Amerièke agencije za kontrolu stranih sredstava Rièardom Njukomom, da kapital bivše Jugoslavije od oko 300 miliona dolara, koji je zamrznut u amerièkim bankama, bude raspodeljen zemljama naslednicama. Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Rori O*Saliven ne vidi ni jedan razlog da se dogaðaji u Americi odraze na politiku donatora koja je dogovorena na junskoj konferenciji u Briselu ili na tok reformi koje sprovode vlasti u Beogradu. ”Ono što može da se desi to je da se posledice teroristièkih napada u Americi odraze na celokupnu svetsku ekonomiju i da doðe do problema u raspodeli donacija, ali to je za sada spekulacija,“ rekao je Rori O*Saliven.

XS
SM
MD
LG