Linkovi

Srbija - Poèinje kampanja informisanja gradjana o privatizaciji - 2001-09-11


Republièki ministar privatizacije Aleksandar Vlahoviæ je na centralnoj promociji kampanje "Poèetak za imetak" kojoj su prisustvovali srpski privrednici i strani ambasadori ukazao da je cilj privatizacije privlaèenje što više investicija i bolji standard graðana i istakao da je predloženi naèin privatizacije jedini moguæ pošto veliki dugovi optereæuju sve segmente države. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ rekao je da je vlada preuzela obavezu da izgradi uslove za dolazak stranih investitora i da su vizija Srbije 21. veka èvrste insitucije koje æe nadgledati srpovoðenje zakona usklaðenih sa zakonodavstvom Evropske unije, izgraðena infrastruktura i kvalifikovana radna snaga. "Novac koji æemo dobiti privatizacijom veæim delom æemo koristiti za to da osposobimo radnu snagu da naðe svoje pravo mesto u novoj ekonomiji. To znaèi nacionalni program edukacije i kvalifikacije radne snage i Srbija æe u naredne dve-tri godine postati najveæa uèionica na svetu, gde æe milioni ljudi da uèe", naglasio je Ðinðiæ.

Ambasador Velike Britanije u Beogradu Èarls Kraford ocenio je na tom skupu da Srbija ima tim izvanrednih struènjaka u vladi pod voðstvom premijera Ðinðiæa, ali da se nažalost kod stranih investitora stvara utisak stalnih politièkih nesuglasica meðu samim reformistima. Nikada neæete imati više šansi nego sada, poruèio je ambasador, Kraford i prilika kao ova ne ukazuje se èesto. Nadamo se da vi neæete biti samo košarkaški šampioni Evrope, nego i šampioni Evrope u privatizaciji, poruèio je Èarls Kraford.

Republièki ministar finansija Božidar Ðeliæ izrazio je oèekivanje da æe se u budžet Srbije ove godine sliti do 150 miliona maraka direktne meðunarodne pomoæi, od èega æe dve treæine biti upotrebljene za zaštitu najsiromašnijih slojeva stanovništva. On je izrazio uverenje da æe Srbija od Evropske unije do kraja godine dobiti ukupno oko 120 miliona evra makrofinansijske pomoæi na osnovu koje æe moæi da se zadužuje kod Narodne banke Jugoslavije, dok se 72 miliona dolara kredita Svetske banke oèekuju najkasnije do 15. decembra.

Demokratska stranka Srbije – partija jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice - i dalje je nezadovoljna radom kabineta premijera Ðinðiæa pa je tako danas potpredsednik te stranke Zoran Šami izjavio da Demokratska stranka Srbije insistira na raspravi o radu Vlade Srbije koju treba voditi na Predsedništvu DOS-a ali i u Skupštini Srbije, s tim što se ne zalaže za glasanje o poverenju Vladi.

Predsedništvo DOS-a imaæe uskoro još jednu važnu temu na dnevnom redu. Danas je, naime, predsednik Srpskog pokreta otpora sa Kosova Momèilo Trajkoviæ zatražio sazivanje hitne sednice tog tela na kojoj bi se raspravljalo o stanju na Kosovu i definisanje platforme politièkog delovanja u sluèaju da kosovski Srbi bojkotuju novembarske izbore u Pokrajini. Moramo da procenimo da li postoje uslovi za izlazak na izbore i da se dogovorimo šta ako izaðemo, a šta ako ne izaðemo na te izbore, rekao je Trajkoviæ.

XS
SM
MD
LG