Linkovi

Dejvid Šefer o poseti Karle del Ponte Beogradu - 2001-09-05


Dejvid Šefer je pre svega želeo da istakne da usporavanje saradnje Beograda sa Hagom samo ide na štetu ratnih žrtava na srpskoj strani:

“Posledica smanjenja saradnje od strane Beogrda sa Tribunalom bila bi poraz za srpsku stranu. Veliki deo saradnje koju Hag traži od Beograda odnosi se na istraživanje zloèina nad Srbima tokom konflikta na Balkanu. Istrage tih zloèina ne mogu da se obave bez srpske saradnje. To je, uostalom, bio jedan od razloga što je Tribunal toliko kasnio u istraživanju zloèina nad Srbima. Ukoliko Beograd odluèi da prekine saradnju zbog nekakvog utiska u Srbiji da je previše uraðeno predajom Miloševiæa, rezultat æe biti kontraproduktivan.”

Dejvid Šefer ne iskljuèuje moguænost da Karla del Ponte pokaže strpljenje u pogledu novih izruèenja:

“Haški tužioci su do sada èesto, svim stranama ukljuèujuæi Srbe, nudili da se izradi redosled saradnje. Ispoljeno je i prilièno strpljenje svih ovih godina èekajuæi na obeæanu saradnju, postavljeni su i odgovarajuæi rokovi te saradnje. Da li æe to biti nastavljeno zavisi od tužiteljke Del Ponte, pri èemu ona mora da uzme u obzir razlièite faktore. Dakle videæemo šta æe odluèiti. Pretpostavljam da i o tome vodi konsultacije u Beogradu”.

Upitan da li se pripremaju nove optužnice i istražuju novi zloèini Šefer je odgovorio da ponekad suðenje jednom okrivljenom ukazuje na tragove drugih, ponekad težih zloèina:

“Kada okrivljeni stignu u Hag njihovi sluèajevi tužiocima otkriju dodatne pojedinosti, na primer, o linijama komandovanja i naèinu na koji su sprovoðene odluke tokom konflikta. Moguæe je da æe biti daljih optužnica protiv Bošnjaka, na primer. To je nešto o èemu glavni tužilac oèigledno ne govori unapred. Mislim da nije razoèarala ljude, s obzirom na domašaj optužnica i sposobnsot da obezbedi dobrovoljnu predaju kao i hapšenje optuženih.”

Ocenjujuæi da Haški tribunal nema za cilj otkrivanje glavnog krivca za balkanske konflikte, niti ima ulogu u pomirenju u regionu veæ se iskljuèivo bavi suðenjem odgovornima za ratne zloèine bez obzira na nacionalno poreklo poèinilaca, Šefer kaže da se ne bi iznenadio da optužnice budu podignute i protiv Albanaca:

“Kancelarija tužioca je potvrdila da se istražuje konflikt na Kosovu i aktivnosti nekih Albanaca u tom konfliktu. Nikada se ne zna da li æe te istrage dovesti do optužnica, ali smatram da je ohrabrujuæe da se takve istrage uopšte sprovode.

XS
SM
MD
LG