Linkovi

"Miloševiæ nije dosledan u nepriznavanju Haškog suda" - 2001-08-30


Gospodin Diker, ukazao je pre svega na uravnotežen i pravièan odnos, koje su sudije meðunarodnog tribunala pokazale na današnjem pretresu:

“Tužioci su pre svega zatražili nekoliko stvari koje su sudije odbile.Tražili su da optužnica bude proèitana u celosti. Kada je predsedavajuæi sudija Mej je upitao da li je to konaèna verzija optužnice, Karla del Ponte je odgovorila da bi ona mogla da bude izmenjena. Sudija Mej je tada rekao da æe optužnica biti proèitana kada bude konaèna. Karla del Ponte je takoðe tražila da sud odredi Miloševiæu branioca, no sudije Mej i Robertson su ukazali da sud nema ovlašæenje da postavi branioca kada optuženi želi da zastupa sam sebe. Sudija Mej je saopštio da æe sud Miloševiæu odrediti “amikus kurije” odnosno “prijatelja suda” koji æe pored ostalog da pronalazi materijal koji ide u prilog Miloševiæu. Sudije su takoðe tražile od tužilaca da suðenje poène poèetkom godine, jer je optužnica veæ dve godine stara i Miloševiæ se veæ dva meseca nalazi u pritvoru. Mislim da su sudije takvim uravnoteženim i praviènim odlukama pokazali da nisu osnovane tvrdnje da je suðenje u Hagu samo igra i da je sve namešteno protiv Miloševiæa”.

Po mišljenju Rièarda Dikera, Miloševiæ nije dosledan kada kaže da ne priznaje Haški tribunal:

“On odbija da prizna sud, a istovremeno je zatražio da mu sud pomogne kada je prigovorio da se prema njemu postupa nepravièno zato što nema pristup porodici i ne može telefonski da razgovara sa medijima. Odmah posle toga je izjavio da ne priznaje sud. On je delovao veoma ratoborno i svadjalaèki i, mada poštujem njegovo pravo na prigovor sudu, ništa od onog što sam danas èuo ne ukazuje da je Miloševiæ svestan ozbiljnosti optužnice, niti da priprema svoju odbranu na najbolji naèin. Istina, neki od dosadašnjih manevara su usporili pravi poèetak procesa, kao što je èitanje cele optužnice. No ako bude odluèio da i dalje samog sebe zastupa i ako bude ignorisao suðenje, to bi moglo da ubrza proces, u kojem normalno uèestvuju dve strane, tužioci i odbrana. Ako bude æutao biæe prisutna samo jedna strana i amikus kurie, koji je tu da pomogne Miloševiæu da se bolje brani”.

Karla del Ponte je danas u Hagu saopštila da æe najverovatnije proširiti sadašnju Miloševiæevu optužnicu za zloèine protiv èoveènosti na osnovu ekshumacija novih masovnih grobnica Albanaca u Srbiji i sasvim je jasno predoèila da æe do 1. oktobra optužnicu proširiti na zloèine poèinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dodavši da æe, s tim u vezi, biti “razmotren i zloèin genocida”.

XS
SM
MD
LG