Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/workinterview150.jpg">Postoje dva tipa prekršilaca zakona u poslovnom svetu: Kriminalci i ljudi koji krše zakon iz oèaja - 2005-03-31


Tom Seling je profesor na Tanderberdu - Postdiplomskom programu za medjunarodni menadžment u Glendejlu, u Arizoni. On ukazuje na primer Marte Stjuart, uspešnog poslovnog magnata i popularne liènosti, kao nekog ko nije kriminalac, veæ osobu koja je obmanula tužioce da bi oèuvala svoj imidž u javnosti. Seling kaže da ukljuèivanje takvih primera u nastavu može da pruži korisne lekcije o poslovnoj etici.

«Ono što možemo da uradimo je da studentiima ukažemo na moguæe situacije u kojima æe se naæi, da tako kažem 'izmedju èekiæa i nakovnja' i gde treba da odrede šta je etièki ispravno, šta je u skladu sa njihovim vrednostima, kako bi drugi to ocenili i kakve bi bile praktiène posledice njihovih poteza.»

Direktori i menadžeri kompanija imaju veoma visoka primanja, udeo u deonicama svojih kompanija i mnoge druge beneficije. Šta, dakle, navodi neke poslovne lidere da kradu ili da falsifikuju poslovna dokumenta i raèunovodstvene knjige kako bi prikazali da njihove kompanije ostvaruju zadovoljavajuæe profite? Mardžori Keli, osnivaè i urednik èasopisa o poslovnoj etici – 'Business Ethics Magazine', kaže da oni izmedju ostalog pokušavaju da zadrže svoja radna mesta.

«Lako je okriviti menadžere i reæi - oni su tako pohlepni. Ali, treba da imate u vidu i kako ceo sistem funkcioniše. Upravni odbor im obièno kaže - želimo da se izuzetno obogatimo i ako se to desi - nagradiæemo vas u istoj meri, a ako se ne ne desi, biæete otpušteni. Prema tome, postoji ogroman pritisak na te ljude. A, ceo sistem definiše uspeh u vidu rastuæe vrednosti akcija i stoga su menadžeri spremni da uèine sve kako bi cene njihovih akcija rasle,» kaže Mardžori Keli.

Za mnoge menadžere - cilj opravdava sredstva. Tom Seling kaže da nije u pitanju samo vrednost akcija, veæ i pritisak da se bude bolji od konkurencije.

«Ne radi se samo o novcu veæ o strahu od neuspeha - o želji da se bude najbolji ili da se bar ostavi takav utisak – ali se tako postaje i kriminalac.»

Ipak, pored svake kompanije, koja je pod federalnom istragom - postoje mnoge kompanije koje dobijaju visoke ocene za svoje poslovanje i poslovnu etiku. Èasopis koji vodi Marždori Keli svake godine saèinjava listu stotine najuglednijih kompanija u tom pogledu. Bez obzira da li su u pitanju - pokušaji da se izbegne istraga, altruistièke pobude ili saznanje da poslovna etika pomaže biznisu, èinjenica je da amerièki poslovni lideri veoma vode raèuna o poslovnoj etici. Mnoge kompanije su uvele obavezne programe obuke u poslovnoj etici, a javlja se i sve veæa potražnja za takozvanim etièkim konsultantima. Sve više jaèa i uverenje da æe kompanije koje se kotiraju dobro u pogledu poslovne etike biti i konkurentnije na tržištu.

XS
SM
MD
LG