Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/hologram_flights_new.jpg">Hologrami kao biosenzori - 2005-02-26


Da li znate šta su hologrami? To su one neobiène slièice, metalnog sjaja, koje se prelivaju u duginim bojama, a gledane iz odreðenog ugla daju utisak da su objekti na njima trodimenzionalni.

Nedavno je otkriveno da hologrami mogu da služe i kao senzori za fizièke, hemijske i biološke promene, što je otvorilo nesluæene moguænosti. Slièica na hologramu sastavljena je od èestica srebra nanetih na jednu vrstu polimera, odnosno plastike. Ti polimeri mogu da se proizvedu tako da reaguju na razne promene u svojoj neposrednoj okolini: zakrivljenost podloge, prisustvo neke odreðene hemikalije ili neke vrste mikroba. Kako se menja plastièna osnova slike, tako se pomeraju i èestice srebra na njoj, menjajuæi joj boju ili osvetljenost. Drugim reèima, moguæe je proizvesti hologram koji reaguje na odreðenu promenu tako što pokaže neku napisanu poruku ili broj. Eksperimentalni hologramski senzori pokazali su se vrlo efikasnim u registrovanju nivoa šeæera u krvi, alkohola u ljudskom dahu ili stepena kiselosti mleka. Možda najveæa prednost ove tehnologije leži u tome što je proizvodnja holograma veoma jednostavna i jeftina, pa se može oèekivati da æemo uskoro imati, na primer, plastièna pakovanja za hranu sa hologramima koji jasno pokazuju kada sadržaj više nije upotrebljiv, ili privezak za kljuèeve koji, ako ga prinesemo ustima, pokazuje da li smo popili previše ili je bezbedno da sednemo za volan.

XS
SM
MD
LG