Linkovi

Šef amerièke misije u Prištini Filip Goldberg: Ne želim da prejudiciram bilo šta o tome da li æe biti ocenjeno da su standardi ispunjeni ili ne - 2005-02-23


Skoro æe šest godina od uspostavljanja civilne i vojne misije na Kosovu, a najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN Kofija Anana ukazuja da je položaj manjina, posebno Srba, zastrašujuæi.

Glas Amerike: Hoæe li medjunarodna zajednica pronaæi mehanizme za zaštitu Srba onako kako je 90-ih branila Albance od tadašnjeg rezima?

Goldberg: ocenjuje napredak u dostizanju standarda. Mediji su preuzeli nekoliko izabranih citata tako da je èitav izveštaj na osnovu njih pogrešno okarakterisan. Apsolutno se slažem da nije ostvaren dovoljan napredak u pogledu medjuetnièke saradnje i da su Srbi i neke druge manjine u teškoj situaciji. Medjutim, u poslednja dva meseca, od kako je uspostavljena nova vlada na Kosovu, uèinjeni su novi napori u cilju bržeg napretka, što je takodje sadržano u izveštaju o kome govorimo, ali tome nije dato dovoljno publiciteta. KFOR, medjunarodna i lokalna policija, ulažu velike napore kako bi osigurale bezbednost u srpskim i ostalim sredinama na Kosovu. Naglasiæu da je u poslednjih nekoliko meseci, taènije od juna, znatno smanjen broj incidenata koji se karakterišu kao medjuetnièki. I predsednik Tadiæ je tokom posete Kosovu rekao da KFOR pruža bezbednost stanovništvu i verskim objektima.

Glas Amerike: Ovo je presudna godina za Kosovo, govori se o poèetku pregovora o konaènom statusu. Preduslov tome su dostizanje i implementacija standarda. Smatrate li da æe isti biti pozitivno ocenjeni ako se zna da su tri kljuèna faktora -- povratak, sloboda kretanja i integracija manjina -- potpuno zanemarena u kosovskom procesu u poslednjih pet godina?

Goldberg: Ne želim da prejudiciram bilo šta o tome da li æe biti ocenjeno da su standardi ispunjeni ili ne. Na medjunarodnim faktorima je da procene njihovo ispunjenje. Nije naèinjen dovoljan napredak u postizanju standarda koje ste pomenuli ali zato postoje i razlozi koje treba uzeti u ozbir. Integraciju manjina je teško ostvariti jer, kao što i sami znate, pripadnici srpske politièke zajednice ne uèestvuju aktivno u radu vlade, èak ni u ovom trenutku dok vlada stvarno pokušava da ostvari napredak koji je, zapravo, nemoguæ bez Srba. Bilo je poziva koji su rezultirali bojkotom opštih izbora. Postoje jedan stvaran oseæaj slobode kretanja i stvarna sloboda kretanja ali postoji i percepcija odnosno psihološka barijera koja onemoguæava ljude da se kreæu, bilo zato što su ti ljudi propatili u prošlosti ili bili žrtve nasilja. Sto se tièe povratka, velika šteta je naneta martovskim nasiljem koje je velika sramota za veæinsko stanovništvo. Ali, kroz doprinose kosovskog konsolidovanog budžeta i pritiske medjunarodne zajednice veæina kuæa je konstruisana, ali nešto manje od 50 odsto ljudi se vratilo u te kuæe zbog oseæanja da više nisu dobrodošli. Želim da kažem da nije sve crno i belo. Mi ne procenjujemo samo standarde kao takve i stanje savrsenstva tih standarda, vec se procenjuju i napori i namera onih ljudi koji žele da ih sprovedu.

Glas Amerike: Visoki predstavnik EU, Havijer Solana, izjavio je ovih dana da Kosovo vidi kao multietnièku tvorevinu i u tom kontekstu konstatovao da æe bez zaštite manjina biti teško da se pokrenu pregovori o konaènom statusu te naglasio važnost uèešæa zvanicnog Beograda. Koliko po Vasem misljenju srbijanska vlast moze uticati na kosovske Srbe i njihovu integraciju?

Goldberg: Havijer Solana je u potpunosti u pravu kada kaže da su naši napori usmereni na unapredjenje multietniènosti i zaštite manjina. To je sveobuhvatni standard koji smo mi postigli na Kosovu. Takodje priznajemo interese Beograda koji se odnose na Kosovo, ali priznajemo i èinjenicu da medjunarodna zajednica kroz UNMIK pokušava da izgradi institucije samouprave, a na to poziva i rezolucija 1244. To zahteva da kosovski Srbi uèestvuju u izgradnji lokalnih institucija i zajednica koje ce raditi na izgradnji veæe samouprave na centralnom nivou i medjusobno saradjivati. Nadam se da æe u svetlu posete gospodina Tadiæa oni drugi u Beoradu zapravo podržati lokalne institucije, lokalni napredak i saradnju, jer to je zapravo osnovna, glavna agenda medjunarodne zajednice i svega onoga što medjunarodna zajednica želi da postigne na Kosovu. Kada se prièa o konaènom statusu i lokalnoj samoupravi, savet Beograda æe možda biti drugaèiji ali sada, dok se nalazimo u sred postizanja standarda i razvijanja demokratskog tolerantnog društva, ne postoji zamena za lokalne Srbe koji bi trebalo da uèestvuju o tome.

Glas Amerike: Kako ujediniti Kosovo, sprovesti civilnu misiju na èitavoj teritoriji i ukinuti paralelne strukture, posebno na severu Kosova?

Goldberg: Kada sam posetio Štrpce video sam da veæinu pripadnika KPS èine Srbi i to je jedan dobar primer koji ukazuje da se paralelne strukture mogu ukinuti i integrisati u lokalne srukture. Kada ljudi udju u takvu vrstu lokalne vlasti biæe uvereni da neko brine njihove lokalne brige, da se neko stara o dnevnom životu i svemu onome što ih vezuje za život. Pitanje na severu je malo teže zato što su svi tamošnji regioni -- ili bar velika veæina njih -- potpuno u vlasti paralnenih institucija. Dok oni ne pokažu volju za integracijom te institucije æe i dalje postojati što je jedno jako ozbiljno pitanje jer direktno krši Rezoluciju UN.

Glas Amerike: SAD vrše pritisak na sve zemlje u regionu kako bi se postigla puna saradnja sa Hagom. Hoæete li na isti naèin tražiti izruèenje premijera Ramuša Haradinaja ukoliko Tribunal to zatraži?

Goldberg: Ja i moja vlada pozvaæemo svaku vladu da saradjuje sa Hagom. U sluèaju Kosova napomenuæu dve stvari i to priznajuæi èinjenicu da niko sa ove teritorije do sada nije pozvan od strane Tribunala. To je sluèaj i sa premijerom Haradinajem koji još nije zvanièno optužen. Sam premijer je rekao da æe potpuno saradjivati ako se tako nešto desi i ja nemam razloga da mislim drugaèije, a i svaka vlada u regionu treba da prati primer Kosova jer je ovde ostvarena stopostotna saradnja sa Haškim Tribunalom od strane osoba koje su optužene.

Glas Amerike: Èesto se govori o nekim novim, socijalnim prilikama izazvanim nemirima koji æe uslediti. Možemo li zaista tako nešto i oèekivati?

Goldberg: Nadam se da ne. Ne mogu da tvrdim konkretno koliko æce socijalna situacija ovde uticati na buduænost ali moram da pomenem ono što sam rekao ranije: da su martovski dogadjaji i nasilje naneli veliku sramotu narodu ovde. Mislim da smo svi priznali da je to bio jedan veliki korak unazad za kosovski imidž i da moramo da krenemo napred. Nadam se da se to neæe ponoviti. Mnogi na Balkanu imaju tendenciju da gledaju unazad a ne napred. Postoji velika nezaposlenost, ekonomija je u jako teškoj situaciji. Zajedno sa našim evropskim saveznicima želimo da poruèimo zemljama zapadnog Balkana da krenu ka atlanskim integracijama, ka Evropi. To je put koji nudi bolje ekonomske prilike, obrazovanje i bolju buduænost. SAD æe biti uz ovaj narod tokom tog procesa. Nismo došli zato što smo želeli da vladamo regionom veæ da pomognemo ljudima da dosegnu tu bolju buduænost.

XS
SM
MD
LG