Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voa_polish_100Gig_hard_drive_10June02_.jpg">Kao što svaki korisnik raèunara zna, prostora za skaldištenje podataka nikada dosta - 2005-02-23


Postojeæi metodi skladištenja se usavršavaju, smanjuju i sposobni su da prime sve više podataka.

Postojeæi metodi skladištenja se usavršavaju, smanjuju i sposobni su da prime sve više podataka.

Iako je upravo poèela da se masovno koristi nova generacija optièkih diskova koji mogu da drže èak 25 GigaBajta po sloju, koja koristi plavi laserski zrak za upisivanje i èitanje podataka – za razliku od dosadašnjih ureðaja koji su koristili crvene lasere, struènjaci su veæ poèeli da rade na novim sistemima skladištenja. Tako na primer, oni veæ prave planove za diskove koji æe moæi da sadrže više stotina sati televizijskih programa. Za razliku od klasiènih kompakt diskova, koji informacije beleže kao serije jedinica i nula, u vidu ispupèenja i udubljenja u tankoj aluminijumskoj foliji, novi diskovi neæe registrovati samo refleksiju plavog laserskog zraka, veæ i ugao pod kojim je zrak prelomljen. Na taj naèin æe biti moguæe uskladištiti mnogo više informacija.

XS
SM
MD
LG