Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_rice_syria_congress_eng_150_16feb05.jpg">Po pvi put u svojstvu državnog sekretara, Kondoliza Rajs posetila zemlje Evrope i Bliskog Istoka - 2005-02-20


Na Bliskom Istoku, njen cilj je bio da da nov podstrek mirovnom procesu, a u Evropi da pokuša da popravi odnose sa saveznicima, posebno sa Francuskom i Nemaèkom. Meðutim, Evropljani se seæaju da je Kondoliza Rajs pre godinu i po dana, u svojstvu savetnika za nacionalnu bezbednost, rekla da je naèin da se SAD postave prema tri zemlje koje su se najviše protivile invaziji na Irak sledeæi: oprostiti Rusiji, ignorisati Nemaèku i kazniti Francusku. U svom izlaganju na uglednom Institutu politièkih nauka u Parizu, 8. februara, Kondoliza Rajs je pokušala da popravi zategnute odnose.

”Došla sam ovde u Evropu da bih sa vama razgovarala o tome kako Amerika i Evropa mogu da iskoriste snagu svog partnerstva da bi unapredile zajednièke ideale. Predsednik Buš æe nastaviti taj razgovor kada stigne ovde 21. februara. On je odluèan da ojaèa transatlantske odnose. Kao što je rekao u svom nedavnom govoru o stanju nacije: ”Sve ono što želimo da postignemo u svetu zahteva da Amerika i Evropa ostanu bliski partneri.““

Kondoliza Rajs je tome dodala: ”Verujem da naša najveæa dostignuæa tek predstoje.“ Eksperti sa obe strane Atlantika slažu se da je krajnje vreme da pokušaju zajednièki da reše glavna meðunarodna pitanja. Èarls Kapèan, direktor za Evropske studije u uglednoj nevladinoj organizaciji Savet za meðunarodne odnose, smatra da su se u proteklom periodu transatlantski odnosi ubrzano pogoršavali.

”Tokom protekle èetiri godine ti odnosi su se kretali naniže, a rat Iraku i teškoæe u stabilizaciji te zemlje posle rata, doveli su ih na najnižu taèku. Sada postoji traèak nade da ti odnosi mogu da se stabilizuju i konsoliduju, što potièe od jasne želje Bušove administracije da popravi odnose sa Evropom, kao i nagoveštaja u Evropi da su spremni da toj želji izaðu u susret.“

Meðutim, neki Evropljani stavljaju do znanja da žele da odnosi izmeðu dve strane budu odnosi partnerstva, a ne više odnosi savezništva u kojima æe Vašington imati glavnu reè. Francuski ministar inostranih poslova, Mišel Barnije, reagujuæi na govor Kondolize Rajs, rekao je da ”savez ne znaèi i odanost“. Bernar Kasen, glavni urednik uticajnog francuskog èasopisa ”L Mond Diplomatik“ (”Le Monde Diplomatique“) smatra da æe ono što bude proizašlo iz sadašnjeg trenda otopljavanja amerièko-evropskih odnosa odrediti njihov tok u dužem vremenskom periodu.

”Suštinsko pitanje jeste da li je Evropa nezavisan entitet, što bi odgovaralo francuskm gledištu, dakle nezavisna Evropa, koja je partner Sjedinjenim Državama, što ne mora da znaèi da se slažete o svim pitanjima, ili je Evropa deo atlantske celine koju predvode SAD, što bi više odgovaralo britanskom gledištu. Mislim da to pitanje još uvek èeka da dobije odgovor”, kaže francuski ministar inostranih poslova, Mišel Barnije.

Eksperti smatraju da je Kondoliza Rajs napravila prvi uspešan korak u popravljanju odnosa sa Evropom, naroèito sa Francuskom i Nemaèkom. Meðutim, ankete pokazuju da je javnost u tim zemljama veoma skeptièna prema spoljnopolitièkim ciljevima SAD. Na primer, anketa koju je nedavno sprovela amerièka organizacija ”Nemaèki Maršalov fond“ pokazuje da se 62 odsto Francuza i 59 odsto Nemaca naglašeno ne slaže sa spoljnom politikom Bušove administracije. I, mada se analitièari uglavnom slažu da je Kondoliza Rajs bila uspešna u otpoèinjanju ozdravljenja amerièko-evropskih odnosa, oni ujedno ukazuju na to da ona nije pružila nikakve nove politièke inicijative. Eksperti kažu da je njena poseta bila puna simbolike, ali da nije imala dovoljno sadržine. Bernhard Maj, ekspert za SAD u nemaèkom Savetu za meðunarodne odnose u Berlinu, nada se da æe predstojeæa poseta predsednika Buša Evropi doneti i više suštinskih elemenata.

”Želeo bih da se predsednik Buš ponaša slièno kao Kondoliza Rajs, da doðe dobro pripremljen, sa prijateljskim tonom i otvorenošæu, ali i da ukaže na ono što je moguæe i što nije moguæe, a ne da kaže Evropljanima u èemu su pogrešili i šta treba da rade u buduænosti. Potrebna nam je suština. Ako to samo bude poseta sa lepim reèima i lepim slikama onda neæe biti pravog uspeha. Lepe reèi su nam svakako potrebne, kao i lepi susreti i lepe slike, ali nam je na kraju potrebno i saopštenje o suštinskim pitanjima,” smatra Bernhard Maj, ekspert za SAD u nemaèkom Savetu za meðunarodne odnose u Berlinu.

Predsednik Buš posetiæe prvo Brisel gde æe se sastati sa funkcionerima NATO-a i Evropske Unije. Buš æe takoðe prisustvovati veèeri sa francuskim predsednikom Žakom Širakom i zatim otputovati u Nemaèku na razgovore sa kancelarom Gerhardom Šrederom. Posle toga, predsednik Buš odlazi u Slovaèku na samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

XS
SM
MD
LG