Linkovi

Džon Sitilidis: Oèekujem da se ovog leta reši pitanje ispunjenja standarda na Kosovu


Predsednik Savetodavnog odbora za jugoistoènu Evropu u vašingtonskom centru Vudro Vilson, Džon Sitilidis, u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem osvrnuo se na moguæi novi spoljnopolitièki pristup Bušove administracije prema Evropi, ukljuèujuæi Rusiju, Ukrajinu, Tursku , Balkan i Kosovo.

Sitilidis: Upravo sam se vratio iz posete Evropi, koju je organizovao Stejt deparmtent u okviru programa o javnoj diplomatiji, tokom koje sam imao prilike da upoznavam naše sagovornike sa spoljnopolitièkim stavovima i ciljevima Bušove admininistracije u drugom mandatu. Pitanje o moguænosti novog pristupa administacije prema Evropi èesto se èulo tokom moje posete evropskim prestonicama. Ja sam ukazivao da je Kondoliza Rajs upravo iz tog razloga izabrala glavne evropske zemlje za svoju prvu spoljnopolitièku turneju u svojstvu državnog sekretara, što nije bilo samo simboliène prirode. Ova administracija stvarno želi da obezbedi da amerièko-evropski odnosi budu što bolji, pošto uvidja da sama ne može da se suoèi sa globalnim izazovima. Trend unapredjenja odnosa æe se intenzivirati predstojeæom posetom predsednika Buša Evropi - ne samo sa zemljama sa kojima su postojale znaèajne razlike u gledištima, kao što su Francuska i Nemaèka, veæ i sa zemljama koje su podržavale našu globalnu politiku. Buš æe pokušati da uspostavi saradnju u pogledu kljuènih pitanja, kao što su Irak i Bliski istok, kriza u podsahrskoj Africi i stanje u Južnoj Americi, ali i evropska pitanja, posebno u vezi sa Ukrajinom -- kako pomoæi toj zemlji da se tokom vremena uèlani u Nato i Evropsku uniju. Uspešno rešenje ukrajinskog pitanja pomoglo bi SAD da održi dobre odnose i sa Rusijom. U tom smislu treba imati uravnoteèeni pristup prema Ukrjaini, što æe se, naravno, odraziti na naše odnose sa Rusijom, pa i Evropskom unijom. Što se tièe Turske, koju sam takodje posetio, odnosi izmedju SAD i te zemlje, koji su istorijski dobri, bili su zategnuti poslednje dve godine.Tome je doprineo rat u Iraku, ali i eksplozija antiamerikanizma, pa i antisemitizma u Turskoj, što zabrinjava SAD. Turska, koja je na putu da se uèlani u Evropsku uniju, mora nastojati da usaglasi svoje stavove kako prema uniji, tako i prema SAD.

Glas Amerike: Šta mislite o sadašnjem razvoju dogadjaja na Balkanu, posebno na Kosovu, ali iz perspektive zvaniènog Vašingtrona?

Sitilidis: Situacija na Balkanu se proteklih nekoliko godina znatno poboljšala u poredjenju sa tragiènim periodom 1990-tih. Bugarska i Rumunija su èlanice Nato-a i na putu su da se uèlane u Evropsku uniju. Situacija u Makedoniji se uglavnom stabilizovala, a Albanija nastoji da se što više orijentiše ka evropskim trendovima. Medjutim, mi smo i dalje suoèeni sa rešavanjem konaènog statusa Kosova. Oèekuje se da se ovog leta reši pitanje ispunjenja standarda na Kosovu. To su veoma teška pitanja, kako za Vašington, tako i za Brisel. SAD moraju da budu oprezne u svojoj politici prema Beogradu, posebno u svetlu tekuæih zahteva za izruèenje optuženih za ratne zloèine Haškom sudu. Vašington mora da vodi raèuna da ne bude preterano zaokupljen pitanjem saradnje sa Haškim sudom, a da pri tom zapostavi potrebu integracije Srbije i Crne Gore u evropske i transatlanske institucije. Na planu konstruktivne saradnje, SAD i Srbije i Crne Gore važna komponenta bi trebalo da bude pomoæ Vašingtona toj zemlji na državnom nivou, kao i privatnim i civilnim institucijama. Uoèi procene ispunjavanja standarda na Kosovu pre debate o statusu, mislim da ne bi trebalo ishitreno doneti bilo kakve odluke i da bi u ovom momentu, pre svega trebalo zaustaviti nacionalistièka stremljenja i pružiti podršku umerenijim elementima, koja se zalažu za unapredjenje interesa kosovskih Albanaca, Srba na Kosovu i gradjana Srbije i Crne Gore u okviru procesa evropskih integracija, što æe dovesti do ostvarenja demokratije, trèišne ekonomije i podrške poštovanja ljudskih prava svih gradjana Srbije i Crne Gore, ukljuèujuæi Kosovo. Ta pitanja æe biti predmet intenzivne debate u Vašingtonu i Briselu narednih meseci, a možda i godina.

XS
SM
MD
LG