Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/New_Zealand_gov_recycling_150.gif">Kompjuteri i elektonski uredjaji iz domena visoke tehnologije sve brže završavaju na otpadu - 2005-02-13


Personalni raèunari, mobilni telefoni, televizori i digitalni muzièki uredjaji deo su tehnologije koja se stalno menja i podstièe razvoj novih, savršenijih proizvoda. Dok amerièki potrošaèi nabavljaju novu elektronsku opremu, postavlja se pitanje šta uèiniti sa starom? Ranije su Amerikanci svoje stare kompjutere transportovali u Kinu gde su oni rasklapani, ali je Peking nedavno zabranio uvoz odredjenih vrsta elektronskog otpada. Bacanje starih elektronskih uredajaja na obiène otpade nije dobro niti ekološko rešenje, jer se oprema visoke tehnologije proizvodi sa neurotoksinima, karcinogenima i materijalom koji se ne razgradjuje u prirodi.

Šila Dejvis, direktor ekološke organizacije Koalicija protiv toksina Silikonske doline, kaže da opasne materije èine recikliranje elektronske opreme velikim izazovom.

«Kada poènete da govorite o recikliranju elektronike, sve postaje veoma komplikovano. Preko hiljadu vrsta toksiènih materija koristi se prilikom proizvodnje kompjutera. Tu su naravno i neke otrovne hemikalije koje ostaju u samom kompjuteru kao što su olovo, berilijum, živa, kadmijum … koji se teško mogu reciklirati.»

Medjutim, buduæi da analitièari predvidjaju da æe amerièki potrošaèi do 2010. godine bacati oko 400 miliona elektronskih uredjaja goidišnje, oèekuje se da æe u porastu biti i recikliranje elektronike - takozvano «e-cikliranje».

Agencija za zaštitu životne sredine radi sa proizvodjaèima, prodavcima i lokalnim vladama na razvoju volonterskog sistema rešavanja tog problema. Proizvodjaèi kao što su Hewlett Packard i Dell kao i nacionalni lanci prodavnica Staples i Best Buy primenjuju programe da bi podstakli svoje kupce na recikliranje elektronskih uredjaja. Medjutim, prema reèima Tomasa Dana, pomoænika administratora u Agenciji za zaštitu životne sredine, ne postoje planovi da Kongres donese nacionalni zakon o toj vrsti recikliranja.

«U ovom trenutku, nemam oseæaj da postoji neki dogovor svih ukljuèenih strana o tome kako bi trebalo da izgleda zakon na nacionalnom nivou».

U nedostatku takvog propisa, državne i lokalne vlasti preuzimaju inicijativu pokreæuæi programe za prikupljanje i recikliranje elektronskih uredjaja. Kalifornija je donela zakon kojim se u prodaju elektronike ukljuèuje i nadoknada za recikliranje a cilj je da se prikupljena sredstva iskoriste za uspostavljanje državnih programa za recikliranje elektronike. Mejn ima relativno slièan program a još sedam država razmatra uvodjenje takvih propisa. Džon Pauers, konsultant u Medjunarodnoj asocijaciji za reckliranje elektronike kaže da æe takve inicijative pomæi da se javnost edukuje o potrebi recikliranja otpada iz domena visoke tehnologije.

«Potrebno je da se pronadje široko prihvaæeni i jedinstven pristup da bi se izašlo na kraj sa ogromnim kolièinama elektronskog otpada èije se nagomilavanje oèekuje u buduænosti.»

Beki Elis, potpredsednik Asoscijacije potrošaèa elektronike kaže da i njena grupa želi rešenje na nacionalnom nivou, ali da je prepreka to što industrija elektronike nema jedinstven stav o tome kako pristupiti problemu.

Tomas Dan iz Agencije za zaštitu prirode veruje da æe, kako sve više država uvodi nove zakone, industrija elektronskih uredjaja biti primorana na kompromis u vezi sa prihvatljivim rešenjem na nivou èitavih SAD.

XS
SM
MD
LG