Linkovi

Ilein Šanon: Državni sekretar Rajs nastojala je da tokom posete Evropi bude otvorena i pozitivna, ali je ustvari postigla veoma malo - 2005-02-11


Struènjak za amerièko-evropske odnose pri èasopisu “Time”, Ilein Šanon (Elaine Shannon) u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem osvrnula se na apel amerièkog državnog sekretara Kondolize Rajs, tokom posete Evropi, da Vašington i Brisel ostave po strani razlike u gledištima u nastojanjima na unapredjenju demokratije na Bliskom istoku.

Ilein Šanon: Razlike u gledištima neæe biti izgladjene, veæ bi mogle i da budu produbljene. Administrcija se svakako nada da æe sada, nakon legitimih izbora u Iraku, toj zemlji kao suverenoj državi, koja više nije zvanièno okupirana, evropljani priteæi u pomoæ ekonomski i obukom osoblja u civilnom i vojnom sektoru. Vašington se takodje nada da bi kao rezultat toga Bela kuæa mogla da kaže da je pitanje Iraka sada u velikoj meri i stvar Evropljana, a iraèke vlasti da æe amerièko pirsustvo u njihovoj zemlji biti smanjivano. Kao što znate Britanci su duboko angažovani u Iraku i vojnici te zemlje su ginuli u tamošnjim sukobima, kao i vojnici drugih evropskih zemalja. Medjutim, sekretar Rajs stalno koristi izraz “evoluirati”, ukazujuæi da se nada da æe evropska pomoæ tom regionu “evoluirati”, nakon predvidjenog delimiènog povlaèenja amerièkih snaga, mada datum za takov povlaèenje još nije odredjen. Što se tièe izralsko-palestinskih odnosa, ove nedelje je najavljena znaèajna finansijska pomoæ palestinskoj upravi pošto SAD smatraju da je nakon rešenja bezbednosnih pitanja, osnovna stvar poboljšati životni standard palestinskog naroda, pošto siromaštvo podstièe nezadvoljstvo i terorizam.

Glas Amerike: Šta bi ste mogli da nam kažete o razlikama u stavovima izmedju SAD i Evrope u pogledu nuklearnih programa Irana i Severne Koreje?

Ilein Šanon: Državni sekretar Rajs nastojala je da tokom posete Evropi bude otvorena i pozitivna, ali je ustvari postigla veoma malo. Kada je govorila o amerièkom stavu o Iranu, uprkos pregovorima koje vode Britanci, Francuzi i Nemci sa tom zemljom o njenom nuklearnom programu, nudeæi ekonomske koncesije, SAD su jasno iznele svoj stav da smatraju da su takvi pregovori gubljenje vremena i da im se neæe prikljuèiti, tražeæi od Evropljana da kao i SAD zavedu ekonomske sankcije Iranu. To znaèi da SAD ne odustaju od ranije politike, koju Evropljani odbacju, što nagoveštava još dublji procep.

Glas Amerike: Pošto ste pomenuli delimièan odlazak amerièkih vojnika iz Iraka, da li administracija ima izlaznu strategiju iz te zemlje?

Ilein Šanon: SAD tvrde da neæe napusti Irak i da neæe dozvoliti da se ta zemlja dezintegriše. Vašington smatra da u Iraku neæe izbiti gradjanski rat i da æe suniti odluèiti da ostanu u politièkom procesu da ne bi izguili sve što su do sada postigli. Medjutim, debata o izlaznoj strategiji je svakako poèela.

Glas Amerike: Da li Evropa oèekuje revidiranu, novu amerièku spoljnu politiku i kakva bi ona mogla da bude?

Ilein Šanon: Svima koji su pratili amerièke predsednièke izbore jasno je da je predsednik Buš odneo solidnu pobedu. U svakom sluèaju, predsednik veruje da u drugom mandatu može da èini ono što smatra shodnim, kako u odnosu na Evropljane tako i na Bliski istok i Irak. Niko ne bi trebalo da bude iznenadjen pošto je reè o èoveku sa èvrstim ubedjenjima. Neki analitièari kažu da on ne traži niti pirhvata puno saveta. U svakom sluèaju, Kondoliza Rajs i Džordž Buš su bliski saradnici, i ono što èujete od nje je najverovatnije isto ono što predsednik misli i što bi rekao.

XS
SM
MD
LG