Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/org_russia_oilpump_28nov04_150_russian.jpg">U svijetu se trenutno vodi velika debata o tome koliko je “crnog zlata” ostalo na raspolaganju - 2005-01-04


Neki industrijski eksperti vjeruju da su se ukupne rezerve nafte kojima raspolaže planeta Zemlja prepolovile. To znaèi da svijet sada crpi preostalu polovinu naftnih rezervi i – bez obzira na to što nafte još ima dovoljno – razmišljanja o nestašici ne bi trebalo olako odbacivati.

2005. bi mogla da bude prekretnica u istoriji industrije. Neki analitièari vjeruju d je èovjeèanstvo veæ potrošilo polovinu rezervi nafte i da ove godine poèinje da se troši ostatak.

Kolin Kembel je doktor geologije minerala sa 31 godinom staža u naftnoj industriji. U poslednje vrijeme bavi se ispitivanjem eksploatacije i rezervi nafte. Doktro kembel analizira podatke i informacije naftnih kompanija i zemalja izvoznica nafte i na osnovu svega što je vidio kaže da æe tokom 2005-te svijet definitivno poèeti da troši preostalu polovinu zaliha.

"Svi mi zamišljamo naftne tokove kao reène tokove koji se slivaju umora. nafta se doživljava kao normalan dio svijeta u kojem živimo.Sada smo u situaciji kada je èaša pouprazna i to æe mišljenje imati ogroman uticaj na ponašanje kompanija, vlada i eventualno – na naèin na koji æe ljudi morati da se prilagode novonastaloj situaciji."

Po Kembelovoj teoriji najznaèajnije zalihe nafte otkrivene su do 1964. Iako je i nakon toga nafta pronalažena – zalihe na tim lokacijama nisu ni približne kolièini nafte na Bliskom istoku, u Teksasu ili èak u Australiji. Izazov je – ili dokazati ili opovrgnuti Kembelovu teoriju. na primjer, države proizvoðaèi su lagale o velièini njihovih rezervi, koje su im davale veæe kvote shodno pravilima OPEK-a. Doktor Keble insistira na taènosti svojih predviðanja.

"Ono što govorim – da æemo od 2005. poèeti da trošimo preostalu polovinu zaliha nije sasvim egzaktno, jer æe se to možda desiti godinu ili dvije kasnije. Podaci na osnovu kojih pravimo predviðanja nisu potpuno pouzdani, ali mislim da ipak imamo dobru ideju o tome šta se dešava", kaže Kolin kembel.

Metju Simons je izvršni direktor teksaške Merèant Banke, koja se specijalizovala za investicije u energetskom sektoru. Simons je takoðe savjetnik Bušove administracije za pitanja u vezi sa naftom. Po njegovom mišljenju veæ je isrpljena polovina naftnih zaliha iz jednog broja nalazišta.

"To praktièno znaèi da æe se okonèati period stalnog rasta potraživanja ukoliko hitno ne pronaðemo neki drugi izvor energije. A taj proces praktièno još nije poèeo. Mislim da trenutno nemamo ništa èak ni u planu što bi iz ove perspektive moglo da se nazove alternativom nafti i gasu, ili što bi moglo utièe na eksploataciju nafte i gasa", kaže Metju Simons.

Pitanja u vezi sa dostupnošæu nafte dovela su do novih inicijativa za upotrebu nukelarne energije. Postoje i druge opcije – poput energije vjetra ili morskih talasa. takoðe solarna energija se može sve više koristiti, a znaèajan doprinos imala bi upotreba automobila na elektrièni pogon i bolja graðevinska rešenja. Dobra vijest je da ipak nismo potpuno bez nafte – svjetski rezervoar je tek poluprazan.

XS
SM
MD
LG