Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_bush_intelligence_reform_150_eng_17dec04.jpg">Buš je potpisao novi zakon kojim se uvode krupne promene u radu amerièkih obaveštajnih službi - 2004-12-17


Novi zakon izraðen je prema preporukama nezavisne komisije koja je istraživala okolnosti pod kojima je došlo do teroristièkih napada 11. septembra 2001. godine.

Po reèima amerièkog predsednika, zakon predviða najopsežniju reorganizaciju amerièkih obaveštajnih službi u poslednjih preko pola stoleæa:

“Prema ovom novom zakonu naši ogromni obaveštajni kapaciteti radiæe mnogo usklaðenije i efikasnije. Time æemo moæi da mnogo bolje štitimo bezbednost amerièkog naroda što je naša dužnost”.

Zakonom naslovljenim Reforma obaveštajnih službi i spreèavanje terorizma, uspostavljena je funkcija nacionalnog direktora za obaveštajne poslove koji æe biti pod direktnom nadležnošæu šefa Bele kuæe i nadreðen direktoru Centralne obaveštajne agencije, CIJ-a. Predsednik Buš je dalje istakao da novi šef amerièkih obaveštajnih službi dobija ovlašæenja koja æe omoguæuju mnogo efikasniji i usklaðeniji rad pomenutih službi nego do sada.

“Direktor æe biti na èelu svih obaveštajnih službi i biti glavni predsednièki savetnik za obaveštajna pitanja. Takoðe æe biti ovlašæen da inicira prikupljanje novih obaveštajnih podataka, osigura da agencije meðusobno razmenjuju obaveštajne podatke i biæe nadležan za budžete razlièith službi”.

Kada novi direktor nacionalnih službi bude imenovan i potrvðen u Senatu, on æe kontrolisati budžet svih obaveštajnih službi, ukljuèujuæi deo budžeta koji je sada pod Pentagonom. Takvom su se rešenju protivili neki èlanovi Kogresa bliski sekretarijatu za odbranu, koji su isticali da æe nova birokratska služba biti prepreka za pravovremeni prenos obaveštajnih informacija Pentagonu. Predsednik Buš je, meðutim, istakao da novi zakon ne menja postojeæu komandnu strukturu u obaveštajnim službama i da æe komandanti i dalje dobijati informacije na vreme presudne za borbene operacije na terenu. Predsednik Buš je potpisao novi zakon u istoj odaji u kojoj je ratifikovan sporazum o uspostavljanju Severnoatlantskog saveza na kraju Drugog svetskog rata. Uporedio je novi zakon sa odlukama tadašnjeg predsednika Harija Trumana koji je na poèetku Hladnog rata formirao sekretarijat za odbranu, CIJ-u i Savet za nacionalnu bezbednost.

XS
SM
MD
LG