Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/org_nato_logo_30jun04_150_russian.gif">Jap de Hop Shefer: NATO prolazi kroz potpunu vojnu i politièku transformaciju - 2004-12-03


Generalni sekretar NATO-a Jap de Hop Shefer je rekao, na 50-toj generalnoj skupštini u Rimu da savez mora da igra važniju politièku ulogu i prilagodi svoju vojnu sposobnost kako bi bio u stanju da se suoèi sa novim pretnjama.

Generalni sekretar NATO-a, Jap de Hop Shefer, izjavio je obraæajuæi se grupi od 350 delegata da NATO prolazi kroz potpunu vojnu i politièku transformaciju. On je istakao da Savez mora da igra snažniju politièku ulogu na globalnom planu i da svoje vojne sposobnosti prilagodi pretnjama modernog doba koje potièu od terorizma, širenja oružja masovnog uništenja i otpadnièkih država.

”Danas je za zaštitu naše bezbednosti ponekad potrebno da se pozabavimo pretnjama koje su daleko van naše kuæe. Ukoliko se ne pozabavimo tim problemima na njihovom izvorištu, oni æe se završiti pred našim pragom -- ne samo kao ilegalna imigracija, preprodaja droga ili terorizam veæ kao nestabilnost koja æe neizbežno uticati na nas u sve više medju-zavisnom i globalizovanom svetu.

Shefer je dodao da NATO nije više ”evrocentrièan“ savez i da æe i dalje æe biti angažovan u operacijama van Evrope gde god da to bude potrebno. Iz tog razloga, dodao je on, pomorske snage NATO-a su angažovane u anti-teroristièkim operacijama u Sredozemlju, a kopnene u Afganistanu i u stabilnosti Iraka putem obuke iraèkih bezbednosnih snaga. Generalni sekretar NATO-a je takodje govorio o politièkom zastoju u Ukrajini, istakavši da su demorkatska buduænost i teritorijalni integritet te zemlje od direktnog i vitalnog interesa za NATO.

”Situacija koja se javila nakon izbora ne bi trebalo da bude okarakterisana kao rivalstvo Zapada i Istoka veæ kao pitanje demokratije i poštovanja volje naroda. Bez obzira na razlièite stavove medju Ukrajincima, oseæaj pripadnosti jednoj naciji je veoma važan i zbog toga je potrebno da se nenasilno, demokratsko rešenja definiše unutar te zemlje.“

Predsednik Udruženja Atlanskog Saveza, amerièki ambasador Robert Hanter, izjavio je da NATO podstièe Rusiju da obezbedi da izborni proces u Ukrajini rezultira praviènim rešenjem.

“Ovo je odluèujuæi momenat za Ukrajinu -- za ekonomski napredak i izgradnju gradjanskog društva u toj zemji. Bilo bi tragièno za narod Ukrajine, a mislim i za narode širom Evrope ukljuèujuæi Rusiju, ukoliko ovaj proces na neki naèin bude miniran. Ne radi se samo o Ukrajini. Reè je o demokratiji širom Evrope.“

Shefer je nazvao predaju mirovne misije NATO-a u BiH snagama Evropske unije kamenom temeljcem u odnosima Saveza sa Evropskom unijom. On je kao izuzetno uspešnom opisao operaciju NATO-a u BiH, koja je 1995. poèela sa 60 hiljada vojnika i okonèana sa sedam hiljada. Jap de Hop Shefer je rekao da æe NATO nastaviti da održava smanjeno prisustvo u Bosni u cilju pružanja podrške reformama odbrane te zemlje, lovu na ratne zloèince i borbi protiv terorizma. Shefer je ukazao da je Kosovo i dalje taèka nestabilnosti Balkana i da æe NATO tamo zadržati 17 hiljada vojnika dok ne bude pronadjeno politièko rešenje. Trodnevnom sastanku, fokusiranom na buduænost evroatlanske bezbednosti, prisustvuju su predsednici tri balkanske zemlje koje su kandidati za prikljuèenje Savezu: Albanije, Hrvatske i Makedonije:

”Mada se NATO angažuje i daleko od Evrope, naš angažman na Balkanu je sve jaèi. Neke balkanske zemlje su veæ postale èlanice. Još tri, èiji su predsednici danas ovde prisutni, rade na prikljuèenju Savezu i mi sa njima saradjujemo na tom planu. Gajimo zajednièki cilj evroatlanske integracije.

Ambasador Hanter je rekao da je uloga saveza evoluirala: obuzdavanje Sovjetskog saveza i njegovih komunistièkih saveznica preraslo je u izgradnju bezbednosti i demokratije u Evropi pa i van evropskih granica. Da bi taj cilj bio ispunjen, rekao je amerièki ambasador Robert Hanter, Udruženje severno atlanskog saveza mora igrati kljuènu ulogu u obrazovanju novih generacija u 26 zemalja èlanica NATO-a.

XS
SM
MD
LG