Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_3dec04_SCGCourt_150.jpg">Sud Srbije i Crne Gore preuzima 421 predmet  - 2004-12-02


Sud Srbije i Crne Gore jednoglasno je danas u Podgorici prihvatio stavove o postupanju sa neriješenim predmetima bivših Saveznog Ustavnog i Saveznog suda, usvojio Poslovnik o radu i upoznao se sa budžetom za 2005. godinu. Sud SCG razmatraæe 421 od skoro tri hiljade preostalih predmeta koje bivši Savezni sud i Savezni ustavni sud nisu riješili.

Predsjednik Suda Slobodan Peroviæ kazao je da se ovaj broj predmeta odnosi na 7. jul 2004. godine, kada je konstituisan najviši sudski organ državne zajednice. On je rekao kako æe znatan broj preostalih predmeta biti dostavljen ustavnim i vrhovnim sudovima Crne Gore i Srbije i naglasio da veliki broj predmeta treba ustupiti i Vojnom sudu, ali da je to sporno, s obzirom na njihov status i trajanje.

Na sjednici je usvojen i Poslovnik Suda sa odreðenim izmjenama i dopunama od kojih se najvažnije odnose na obavezu obrazlaganja i objavljivanja izdvojenog mišljenja sudije, koje je iznijeto prilikom odluèivanja u predmetu. Druga izmjena odnosi se na odluèivanje u trojnom vijeæu, u predmetima koji su od izuzetnog znaèaja za odluèivanje o zaštiti prava i sloboda graðana. Ukoliko sve sudije na pripremnoj sjednici zakljuèe da je pitanje od posebnog znaèaja, odluka može biti donijeta na opštoj, a ne na sjednici vijeæa.

Sudija Suda SCG Blagota Mitriæ rekao je da Sud državne zajednice ne može da funkcioniše kao samostalno i nezavisno tijelo sve dok Ustavna povelja daje prevelike nadležnosti ustavnim sudovima država èlanica. Sekretar Suda Krcun Dragoviæ kazao je da je novac za rad Suda u 2004. godini obezbijeðen iz budžetskih rezervi, dok æe u 2005. Srbija, opredijeliti oko 500 hiljada EUR, a Crna Gora, blizu 235 hiljada EUR, što ukupno iznosi oko 734 hiljade EUR.

Sudija Katarina Manojloviæ Andriæ napomenula je da je ta sudska institucija oèekivala duplo više novca za njeno finansiranje, ali i istakla kako se nada da æe i sa ovom sumom biti zadovoljene njene osnovne potrebe. Prema Ustavnoj povelji, sjedište Suda je u Podgorici, iako se za rad Suda u glavnom gradu Crne Gore do sada nisu stvorili neophodni uslovi. Od 7. jula, kada je formiran, Sud državne zajednice, nije meðutim donio nijednu odluku.

XS
SM
MD
LG