Linkovi

Nauènici pronašli novi naèin da se zaustavi rak  - 2004-10-17


Nauènici su saopštili da su pronašli naèin da zaustave rak pomoæu, takozvanog, genskog "prekidaèa". To otkriæe bi moglo da na radikalan naèin izmeni sadašnji oblik borbe protiv te teške bolesti. Na osnovu istraživanja obavljenih na miševima, nauènici veruju da æe moæi da spreèe tumore da rastu, tako što æe umanjiti kolièinu jednog od proteina u èoveèijem telu.

Kada pacijent ima rak, jedina raspoloživa rešenja su da tumor bude uništen ili uklonjen hirurškim putem. To je voema agresivan pristup, koji ima veoma bolne prateæe manifestacije. Meðutim, amerièki nauènici su nedavno otkrili naèin da zaustave rast kancerogenih æelija. U eksperimentima sa miševima, koji su imali tumor jetre, oboljenje je prekinuto u roku od samo 4 nedelje. Kljuè ovog novog otkriæa je protein koji se naziva MIK, a koji se može iskljuèiti poput "prekidaèa".

U situacijama kada organizam proizvodi previše tog proteina, dolazi do pojave raka. Nauènici su sada otkrili da protein MIK može da bude iskljuèen pomoæu antibiotika, a kada doðe do smanjenja tog proteina i tumor nestaje. Ovi rezultati su znaèajni zbog toga što ukazuju da se tumor može izleèiti, ali je još uvek rano da se kaže da li æe na takav naèin moæi da se leèe ljudi.

"Za nas koji se borimo sa rakom, ovo sada pruža moguænost da ne moramo da uništimo sve æelije tumora, da bi pacijent mogao da živi normalno, veæ da možda možemo da utièemo na kancerogene æelije, tako da oboleli mogu da nastave normalan život uprkos prisustvu tumora u telu", kaže profesor Nik Limoin, iz britanskog Centra za istraživanje raka.

Istraživanja na ljudima æe na red doæi tek kroz nekoliko godina, ali nauènici ukazuju da ovo znaèajno otkriæe može da dovede do novih naèina leèenja raka.

XS
SM
MD
LG