Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://domino.watson.ibm.com/Comm/bios.nsf/pages/samm.html/$FILE/samm_22.jpg">Izmerena energija za promenu magnetne orijentacije atoma - 2004-09-23


Usmeravanje elektronskih spinova u jednom pravcu u nekom materijalu stvara magnetizam. Veæina materijala je nemagnetna jer imaju podjednak broj gornjih i donjih spinova, koji se na taj naèin potiru. Ali gvoždje i kobalt imaju nejednak broj spinova i zato mogu da se magnetišu. Nauènici jedne laboratorije korporacije IBM, u Kaliforniji, uspeli su da izmere kolièinu energije potrebnu da se spin jednog jedinog atoma mangana promeni iz gornjeg u donji. Eksperiment, uz pomoæ instrumenta zvanog nemagnetski tunelski mikroskop, sproveden je u vakuumu i pri temperaturi manjoj od jednog stepena Kelvina. Ukratko reèeno, nemagnetska sonda pomenutog mikroskopa bombardovala je elektronima jedan jedini atom mangana, èiji spin je bio okrenut u jednom smeru. Kada je napon dostigao odredjenu taèku, spin atoma se promenio u suprotan smer. Znaèaj ovog otkriæa je ogroman. Ako se podsetimo da se èitava digitalna tehnologija zasniva na sposobnosti siæušnih tranzistora u kompjuterskom èipu da menjaju i po potrebi zadrže jedno od dva stabilna stanja - koja predstavljaju nulu i jedinicu - odmah æe nam biti jasno da bi kompjuteri zasnovani na atomima kojima bismo mogli da menjamo spin, bili daleko manji i brži od sadašnjih.

XS
SM
MD
LG