Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://radio.weblogs.com/0105910/images/nickel_nanodot.jpg">Trodimenzionalne nanostrukture buduænosti - 2004-09-09


Odavno veæ znamo da nanotehnologija nagoveštava velike promene u proizvodnji materijala za svakodnevnu primenu - od memorijskih èipova znatno veæeg kapaciteta do automobilskih motora od keramike.

Obièni materijali su na nivou atoma ili molekula prilièno neorganizovani. Nasuprot tome, nanomaterijal je visoko organizovan i zbog toga dobija posebna svojstva. Do sada, nauènici su bili u stanju da povezuju jedinice nanomaterijala u samo jedan sloj. Drugim reèima, proizvodnja je bila dvodimenzionalna. Inženjerima sa Univerziteta države Severna Karolina sada je odobren patent za dva procesa koji znatno doprinose prevazilaženju te prepreke omoguæujuæi organizaciju nanomaterijala u tri dimenzije. U ovom trenutku, najzanimljivija aplikacija je izrada èvrstih svetleæih tela, sa visokim stepenom iskorišæenja energije.

Stvaranjemorganizovane strukture materijala u providnom supstratu kao što je aluminijumoksid, moguæe je stvoriti èip koji, prikljuèen na struju, daje belu svetlost. Ovakav èip troši samo petinu energije standardne fluorescentne cevi, a mogao bi da traje približno 50 godina. Druga interesantna aplikacija biæe memorijski kompjuterski èip kapaciteta oko 10 terabita informacija - otprilike koliko staje na 250 miliona stranica. Pronalazaèi novog metoda kažu da bi prvi predmeti za praktiènu upotrebu mogli da se pojave u roku od pet godina.

XS
SM
MD
LG