Linkovi

Sastanak iraèkog nacionalnog saveta - 2004-09-01


Delegati su položili zakletvu kao èlanovi Nacionalnog saveta, izgladajuæi kao da ignorišu napad minobacaèkim granatama na zgradu u kojoj je održana ceremonija. Državni ministar Kasam Davud proèitao je saopštenje iraèkog premijera Ijada Alavija u kojem on istièe neke od ciljeva koje deli sa novih 100 èlanova zakonodavnog tela.

Davud je rekao da æe nova vlada ustati protiv svih zloèinaca i svih onih koji se trude da izbace iz koloseka novi Irak. On je dodao da æe biti uspostavljena vladavina zakona i poželeo sreæu savetu i mir novoj zemlji. Izveštaèi su izbrojali najmanje šest eksplozija granata, dok je trajala ceremonija polaganja zakletve, ali ni jedna nije pogodila zgradu. Samo jedna osoba je povredjena kada je granata udarila u prijavnicu ispred zgrade. Nacionalni savet izabran je u avgustu, na konferenciji kojoj je prisustvovalo hiljadu delegata, kako bi delovao kao zakonodavno telo dok ne budu, u januaru 2005, održani izbori. Savet je kritikovan od strane nekih Iraèana , koji ga vide kao telo koje æe automatski da odobrava odluke vlade. Èlan saveta Junadim Kana uvažava te kritike, ali kaže da su iraèka privremena vlada i skupština , na neki naèin bolje od vlada u nekim susednim zemljama.

« Medju svim arapsko-islamskim zemljama ova vlada je legitimnija. Veæina njih je na vlast došla vojnim udarom , a mi ovde odražavamo, sve razlike, sve iraèke razlike , religiozne i etnièke, politièke i geografske razlike. To nije najbolje , ali je jedino moguæe za sada u periodu tranzicije». Oèekuje se da æe delegati na èetvorodnevnoj sednici usvojiti poslovnik koje je predložila vlada i izabrati najmanje sedam stalnih komiteta za razlièite oblasti, ukljuèujuæi ekonomiju, zdravstvo, bezbednost i inostrane poslove.

XS
SM
MD
LG