Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.world-tronix.de/shop_btoc/images/SAMSUNG-152V.gif">Kompanija Samsung aktivno se ukljuèuje u borbu za zaštitu prirodne sredine - 2004-08-30


U hard diskovima se nalazi odreðena kolièine olova - u leguri kojom se elementi leme, u ležajevima pokretnih djelova i mehanizmima za amortizaciju udara.

Samsung je odluèio da ukloni olovo iz diskova i da umjesto uobièajene legure za lemljenje, u novim diskovima elektronski elementi su povezani legurom srebra i bakra. Ta legura je istovremeno i bolji provodnik.

Olovo je takoðe uklonjeno i iz ostalih komponenti.

U Evropi je nedavno usvojena rezolucija o zabrani uvoza elektronskih komponenti koje sadrže opasne supstance. A na spisku tih susptanbci su - pored olova – još i kadmijum, živa, hrom i još neka složenija jedinjenja. Evropska rezolucija bi trebalo da stupi na snagu u julu 2006. godine.

To znaèi i da æe svi proizvoðaèi raèunara za evropsko tržište uskoro morati da se preorijentišu na diskove bez olova.

Samsung je veæ poèeo sa proizvodnjom takvih diskova, i do kraja ove godine proizvodnja bi trebalo da skoro u potpunosti zamijeni proizvodnju sadašnjih diskova.

Novi diskovi æe biti ugraðivani u 65 odsto Samsungovih raèunara, a u kompaniji oèekuju da æe ih i druge firme masovno ugraðivati.

XS
SM
MD
LG