Linkovi

Samjuel Vajmen: Borba protiv terorizma, ukljuèujuæi Al Kaidu, zavisi od aktera - 2004-08-13


Potpredsednik vašingtonske firme za odnose sa javnošæu, Džeferson Votermen International, i ekspert za bliskoistoèna pitanja, Samjuel Vajmen (Samuel Wymen) studirao je svojevremeno u Iraku i proveo 20 godina u toj zemlji i na Bliskom istoku. U razgovoru sa našim kolegom, Brankom Mikašinoviæem, Vajman je izneo svoje mišljenje o sada politièkim ciljevima i delovanju Al Kaide.

Vajmen:Rukovodstvo Al Kaide na èelu sa Osamom bin Ladenom ima za cilj da prvo povrati sve islamske zemlje pod islamsku upravu i da se vrati danima kalifata iz vremena Otomanske imperije. Drugim reèima, da u svim zemljama u kojima imate veæinsko muslimansko stanovništvo ma Islam bude dominantan faktor, da pravo bude šarijatsko.

Glas Amerike:Kakva bi mogla da bude zapadna strategija u borbi protiv takvog cilja Al Kaide?

Vajmen:Prvo, treba ustanovisti iz kog razloga Osama bin Laden uživa popularnost i uticaj koji ima. Glavni razlog je, po mom mišljenju, da u mnogim islamskim zemljama veliki deo populacije živi pod veoma teškim uslovima i nastoji da se izvuèe iz takve situacije. “Džamija” , i to stavljam pod znake navoda, predstavlja za mnoge muslimane spasenje i naèin da se domognu neèeg boljeg. “Džamija” je dobrotvorno društvo, naèin zivota, koja èesto obezbedjuje hranu i odeæu. Dakle, naèin da se porazi islamski terorizam, ako tako mogu da kažem, jeste da se odstrane uzroci koji takvom delovanju daju kredibilitet. Drugim, reèima trebalo bi unaprediti životni standard, ekonomiju i politièke sisteme islamskih zemalja, tako da ti ljudi ne postanu žrtve ekstremnih organizcija, kao što je Al Kaida.

Glas Amerike:Kako bi i ko bi mogao da peduzme odgovarajuce mere u borbi protiv Al Kaide?

Vajmen:Borba protiv terorizma, ukljuèujuæi Al Kaidu, zavisi od aktera. Ako SAD, Velika Britanija, Francuska i druge zemlje žele da preduzmu aktivne i delotovorne mere, one moraju da izvrše pritisak na zemlje u kojima Al Kaida operiše ili želi da se infiltrira. Pre svega, trebalo bi izvršiti demokratizaciju islamskih zemalja, otvoriti tržiste i unaprediti životni standard tog stanovništva, jer æe u suprotnom mnoge od islamskih zemalja biti plodan teren za regrutovanje pripadnika Al Kaide medju siromašnim i nezadovoljnim svetom, koji vidi ogromno bogatstvo na vrhu svog društva, a siromaštvo u svom sloju. Ti ljudi takodje uoèavaju da SAD èetrsto podržavaju arhaiène i nedemokratske režime, kojih nezadovoljno stanovništvo želi da se oslobodi.

Glas Amerike:Da li postoji moguænost da Al Kaida proširi svoje operacije na Balkan i šta bi moglo da se uèini da se to spreèi?

Vajmen:Moja teza je da - gde god imate znaèajno prisustvo muslimanskog stanovništvo, a ukoliko vladaju slabi životni uslovi, postoji moguænost da terorizam i Al Kaida opstanu i budu uspešni.

Glas Amerike:Kakav bi mogao da bude najdelotvorniji metod, koji bi mogao da se primeni u borbi protiv terrizma?

Vajmen:Prvo morate ustanoviti namere, planove i sposobnosti teroristièke organizacije. Pre svega, morate imati odliènu obaveštajnu službu, odnosno, biiti u stanju da prodrete u strukture takvih organizacija da biste saznali njihove planove, metode operacija i drugo. Da bi se porazila organizacija, kao što je Al Kaida, morate, kao što sam veæ rekao, odstraniti uzrok i opravdanje za njene aktivnosti i istovremeno shvatiti razliku izmedju terorizma i ustanka ili pobune. U Iraku danas imate pobunu, dok su SAD izložene pretnji terorizma. To su dve razlièite stvari. Pobunjenici bi mogli da iz taktièkih razloga koriste terorizam, ali strategija je drugaèija. Medjuitm, teroristi koriste teror -- i kao strategiju i kao taktiku.

XS
SM
MD
LG