Linkovi

Nikolas Gvozdev: Al Kaida je utopijska organizacija, slièna ranom periodu komunzima iz 20. veka - 2004-08-12


Glavni urednik spoljnopolitièkog èasopisa “National Interest” i saradnik “Niksonovog centar”, Nikolas Gvozdev, osvrnuo se na strukturu teroristièke organizacije Al Kaide i njene tekuæe pretnje finansijkim institucijama u SAD. Razgovor sa g. Gvozdevom vodio je naš sardnika, Branko Mikašinoviæ.

Gvozdev:Al Kaida nije jedinstvena organizacija, veæ struktura sastavljena od brojnih manjih æelija, èije pripadnike je Al Kaida regrutovala u islamskim zemljama, kao i u zapadnim zemljama. Glavna komponenta aktivnosti Al Kaide je stepen autonomije koji uživaju te æelije. Naime nakon primanja instrukcija od centralnog rukovodstva, svaka æelija je dovoljno nezavisna da može da donosi svoje, nezavisne odluke. Nedavne pretnje Al Kaide institucijama u Njujorku i Vašingtonu odražavaju instrukcije date pre nekoliko godina, uz pravo nezavisnog delovanja lokalnih æelija - u smislu gde i kada treba prreduzeti akciju. Mada su neki od tih obaveštajnih podataka stariji od tri godine, njima se, upravo iz navedenih razloga, pridaje velika pažnja kao da su tekuæe pretnje. Što se tièe ideologije, Al Kaida je od poèetka stavila do znanja da smatra da se Zapad meša u poslove islamskog sveta i da je jedini naèin da se muslimanski svet proèisti da se oslobodi Zapada i njegovog uticaja. Da bi se to postiglo, Al Kaida smatra da Zapad treba napasti tamo gde najviše boli, u samim zapadnim zamljama i smatra to sada najefeikasnijim naèinom borbe.

Glas Amerike:Kakva je priroda i politièka poruka Al Kaide i kako joj se suprotstaviti?

Gvozdev:Al Kaida je utopijska organizacija, slièna ranom periodu komunzima iz 20-tog veka. Ona propoveda i idealizuje ideologiju sedmog veka islamske zajednice, u kojoj nije bilo represeije, veæ je vladala jednakost i društvena pravda. Islamske organizacije, koje se pridržavaju takvog uèenja, teško ga primenjuju u praksi, tako da je Al Kaida prihvatila tezu da je ulaskom stranih elemenata u muslimanski svet izvršena njegova korupcija. Al Kaida smatra da su sve postojeæe vlade u arapskom i muslimanskom svetu marionetske vlade Zapada i da te vlade treba zbaciti da bi se Islam proèistio, a jedini nacin da se to uèini jeste da se zapadni štiæenici nateraju da napuste islamske zemlje. Al Kaida takodje ima svoju definiciju islalmskog sveta, koja ukljuèuje svaku teritoriju koja je u odredjenom istorijskom momentu bila pod kontrolom islamskih država. Iz tog ugla su interesantni napadi u Španiji. Prema ideologiji Al Kaide, Španija je deo musliimanskog sveta, kao i dobar deo Balkana, ustvari sve do Beèa.

Glas Amerike:Da li Al Kaida predstalja podjednaku opasnost za SAD i Evropu, ukljuèujuæi Balkan?

Gvozdev:Ne predstavlja istovetnu opasnost u smislu politièke orijentacije Al Kaida i davanja istog prioriteta SAD i Evorpi. Napadi Al Kaide ukazuju na hijerarsijski operativni prilaz te organizacije svojim ciljevima. Napadi na SAD i amerièke interese širom sveta izgleda da su prioritetini da bi se SAD primorale da se povuku, ukljuèujuæi i pritisak na saveznièke zemlje, kao i na evropske zemlje “koalicije voljnih”, koje su angažovane u okupaciji Iraka. Al Kaida smatra da je na Španiju izvršen uspešan napad u martu ove godine zbog njene podrške amerièkoj politici, a sada se koncentrise na Italiju i neke druge evropske zmelje. Sto se tièe Balkana, Al Kaida je manje zainteresovana za svrgavanje vlada na Balkanu, a više da te zmelje služe kao prelazni punkt za prevoz oružja, narkotika i da se uspostavi takozvana “braon zona” (siva zona) gde ta organizacija može neomentano da nastavi svoje aktivnosti. Olimpijske igre u Grèkoj bi takodje mogle da budu interesantna meta za Al Kaidu, pošto æe oèi sveta biti uperene na Atinu, od 13-to ovog meseca, i nije iskljuèena moguænost da al Kaida pokuša da omete taj veliki sportski dogadjaj.

XS
SM
MD
LG