Linkovi

Senator Džordž Vojnović: “Amerika optimistična o budućnosti Srbije


Nakon juèerašnjeg pretresa u senatskom Odboru za inostranu politiku - o još nerazrašenim strateškim problemima Zapadnog Balkana, razgovarali smo sa republikanskim senatorom Džordžom Vojnoviæem koji je predsedavao tim skupom.

Uèesnici pretresa bili su dvojica bivših predsednièkih izaslanika za Balkan, Džems Dobins i Džems Obrajen i predstavnici Srbije i Kosova, Ivan Vejvoda i Veton Suroi. Pre poèetka razgovora, senator Vojnoviæ je rekao da bi predsednik Vlade Srbije, Vojislav Koštunica, mogao da se pridruži sadašnjoj poseti predsednika Borisa Tadiæa Sjedinjenim Državama. Na samom poèetku razgovora, koleginica Jela Jevremoviæ je zamolila senatora Vojnoviæa za ocenu pretresa na Kapitol hilu.

Vojnoviæ:Mislim da pretres nije mogao biti održan u boljim uslovima. Nikada do sada nisam èuo ljude da sa toliko optimizma gledaju na buduænost Srbije, posebno zbog toga što je za predsednika izabran Boris Tadiæ. Èini mi se da predsednik Tadiæ i premijer Vojislav Koštunica shvataju da što više budu uzjamano saraðivali i održavali, kako mi to nazivamo “odnos simbioze”, to æe uspešnije moæi da ostvaruju svoje ciljeve za zemlju. Ciljevi bi, pri tome, trebalo da budu stabilizacija Srbije i Crne Gore, da bi privreda mogla da jaèa, od èega zavisi unapreðenje životnog standarda ljudi, otvaranje radnih mesta i uopšte, bolja buduænost zemlje. Na pretresu je detaljno razmatrano pitanje Kosova. Dobro je što su izložena razlièita viðenja tog problema i naèini na koje je moguæe da mu se pristupi. Veoma je važno da stanovnici Srbije shvate da su Sjedinjene Države predanije rešavanju tog problema nego što su ikada bile. Pomoænik državnog podsekretara Mark Grosman, vodio je razgovore u Beogradu i na Kosovu i Amerika æe udvostruèiti svoje napore za uspostavljanje èvršæe saradnje sa vlastima u Beogradu. Primeæuje se da nova vlada preduzima korake u vezi sa izruèenjem optuženih za ratne zloèine Haškom tribunalu. Pitanje saradnje je i dalje kontraverzno, ali se mora rešiti. Ratka Mladiæa treba predati Hagu, da bismo mogli da se posvetimo drugim pitanjima. Posvetimo se privredi i investicijama. Baš sam prošle nedelje razgovarao o privlaèenju investicija u Srbiju i Crnu Goru, jer je dobro poznato da bez novih ulaganja nema ni zaposlenja. Zainteresovani smo za mnogo veæu predanost Sjedinjenih Država rešavanju problema Srbije i Crne Gore i mnogo aktivnije angažovanje u stabilizaciji Kosova, zaštiti srpske i ostalih manjina na Kosovu. Sa postavljanjem nove osobe na èelo UNMIK-a, nadamo se da æe stvari krenuti brže. Lièno sam tražio da bivši administrator Hari Holkeri podnese ostavku, jer sam smatrao da svoju dužnost nije obavljao kako treba, što su i pokazali oni užasni martovski dogaðaji. Sada imamo novu osobu, Sorena Jesen-Petersena, koji izgleda da je veoma sposoban. Državni sekretarijat mi je dao uveravanja da æe Jesen-Petersenu pomagati još jedna vrlo sposobna osoba. Takoðe nameravamo da preformulišemo ulogu KFOR-a, odnosno da svi pripadnici tih snaga imaju iste obaveze i mandat. Izgleda da i kosovski premijer, Bajram Redžepi, razume da rešavanje statusa Kosova zavisi od tamošnjeg stanja ljudskih prava, sprovoðenja vladavine zakona i zaštite manjina. Premijer Redžepi razume da manjine treba zaštiti na isti naèin, na koji bi Albanci želeli da budu zaštiæeni kao manjina izvan Kosova. Posle današnjeg pretresa i ja sam veoma optimistièan. Èule su se nove i korisne ideje. Lièno æu i dalje raditi za dobrobit tog regiona, koji inaèe pomažem od kada sam postao senator, a još više mogu da pomažem kao èlan senatskog Odbora za inostranu politiku.”

Glas Amerike:Kakvu æe poruku Tadiæ i Koštunica - ako doðe, èuti od svojih amerièkih domaæina?

Vojnoviæ:Da želimo da saraðujemo sa njima. Da im želimo uspeh. Da onda kada uklone problem Haga mogu raèunati da æe se širom otvoriti vrata amerièke pomoæi Srbiji i Crnoj Gori.”

XS
SM
MD
LG