Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://us.news1.yimg.com/us.yimg.com/p/rids/20040710/i/r260847892.jpg">Buš traži usvajanje Ustavnog amandmana kojim se zabranjuju homoseksualni brakovi - 2004-07-10


Predsednik Buš je iskoristio svoje juèerašnje redovno obraæanje preko radija da zatraži usvajanje Ustavnog amandmana kojim se zabranjuju homoseksualni brakovi. Senatori su prošle nedelje otvorili debatu o tome, pošto je nekoliko država poèelo da odobrava takve brakove.

Predsednik Buš traži izmenu Ustava, jer tvrdi da nekolicina sudija koji se zalažu za prava homoseksualaca, redefiniše brak da bi obuhvatio i zajednicu izmeðu dva muškarca, ili dve žene, što - po predsednikovim reèima - podriva temeljnu instituciju ljudske civilizacije.

“Ako naš zakon kaže da je brak sveta zajednica muškarca i žene, osnova jednog urednog društva i odreðeno obeæanje života, onda to uèvršæuje instituciju braka. Ako sudovi poènu da kreiraju sopstvene definicije braka kao pukog zakonskog ugovora i odvoje brak od njegovih kulturnih, verskih i prirodnih korena, onda se znaèenje braka gubi i slabi sama institucija.”

Predsednik je rekao da ustavne amandmane nikada ne bi trebalo shvatati olako, ali da je zemlji nametnuta teška debata, buduæi da sudije koje se zalažu za prava homoseksualaca nameæu ljudima svoju volju. U 38 saveznih država veæ postoje zakoni koji zabranjuju brakove osoba istog pola i federalni zakon koji zabranjuje ozakonjenje takvog braka sklopljenog u drugoj državi. Meðutim, amerièki predsednik upozorava da takvi zakoni mogu da se promene, tako da jedina alternativa koja ljudima preostaje, kako je rekao, jeste jedini zakon koji sudovi ne mogu da izmene. Predsednik Buš je istakao da je tradicionalni brak od kritiènog znaèaja za zdravlje zajednice i blagodet porodice koja - kako je rekao - nastavlja vrednosti i oblikuje karakter. Predsednik pokušava da pretvori vrednosti u važan aspekt svoje kampanje, da bi se i na taj naèin udaljio od verovatnog izazivaèa iz Denokratske stranke, Džona Kerija. Vodeæi kampanju u izborno važnoj državi Pensilvaniji, predsednik je ismejao senatora Kerija, zbog njegove tvrdnje da ima konzervativne vrednosti. Od finansiranja amerièkih trupa, do prava na reprodukciju i izdvajanja federalnih fondova za dobrotvorne verske službe, senator iz Masaèusetsa, prema reèima predsednika Buša, ne drži korak sa glavnim tokom vrednosti koji je toliko važan za zemlju i porodicu. Senator Keri je uzvratio da vrednosti nisu reèi, nego naèin života i sprovoðenje odluka o stvarima kao što su budžet, obrazovanje, zdravstvena zaštita i odvoðenje zemlje u rat. Kerijev potpredsednièki kandidat, senator iz Severne Karoline Džon Edvards, nastavio je debatu o vrednostima u demokratskom uzvraæanju na predsednikovo nedeljno obraæanje preko radija. Senator Edvards je istakao da je administracija predsednika Buša spora kada se radi o sudskom gonjenju korporativnih kriminalaca, meðu kojima je i predsednikov bivši dugogodišnji finansijski pomagaè, protiv koga je prošle nedelje podignuta optužnica u vezi sa jednim od najveæih korporativnih bankrotstava u istoriji Sjedinjenih Država.

“Bile su potrebne tri duge godine da bismo videli Kena Leja sa lisicama na rukama, optuženog za ono što je uèinio. Porodice iz srednje klase æe u novembru biti spokojne, svesne da æe Džon Keri da vodi raèuna o njihovim interesima, da æe da obnovi korporativnu odgovornost i vrati ekonomiju na istu liniju sa našim vrednostima.”

Ken Lej, bivši generalni direktor “Enrona”, izjavio je da nije kriv po svih 11 taèaka optužnice povezanih sa propašæu tog energetskog giganta. Kompanija, njeni službenici i njihova rodbina, prikupuili su više od pola miliona dolara za Džordža Buša, koji je u to vreme bio guverner Teksasa. Bela kuæa se u meðuvremenu distancirala od Leja, nazvavši ga bivšim pristalicom.

XS
SM
MD
LG