Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.ipmltd.info/machines/602/10150.jpeg">Širi se upotreba glasovnih detektora laži - 2004-07-02


Mašine zvane detektori laži, mogu da merenjem promena u fizièkim svojstvima tela prilièno pouzdano pokažu da li ispitivana osoba govori istinu ili ne.

Ti aparati moraju da se prikljuèe na telo ispitanika, što zahteva i njegov prethodni pristanak. Ispitivaèi zato sve èešæe koriste novu tehnologiju analize ljudskog govora, jer može da se primenjuje èak i na daljinu i bez znanja osobe u èiju iskrenost se sumnja. Glasovni detektori laži zasnivaju se na principu da je moguæe izmeriti delikatne promene u ljudskom glasu, koje se javljaju u zavisnosti od emocionalnog stanja. Osetljiv mikrofon, povezan sa specijalnim kompjuterskim programom, lako može da zabeleži te promene i grafièki ih prikaže na monitoru. Na poèetku analize, ispitaniku se postavi nekoliko kontrolnih pitanja - na primer kakvo je vreme ili koliko je sati - da bi se odredio grafikon normalnog glasa. Promene u grafikonu svako može da uoèi, ali proizvodjaèi upozoravaju da pravu analizu može da da samo uvežbani, iskusni struènjak. Takodje se istièe da glasovni detektori laži, kao ni oni klasièni, nisu dovoljno pouzdani da se samo na osnovu njih mogu donositi zakljuèci. Mnogi tvrde da je njihov efekat više psihološki, a laboratorijska ispitivanja takodje nisu dala definitivne rezultate. Medjutim, kako reèe jedan policajac: ”to je samo sredstvo koje može da nam ukaže u kom pravcu da krenemo sa istragom.“

XS
SM
MD
LG