Linkovi

RALF NEJDER – 'ZA VLAST NARODA' - 2004-06-20


Prebivalište: Vašington, D.C.
Roðen: 27. febrauara 1934.
Religija: Hrišæanin
Braèno stanje: Neoženjen
Obrazovanje: Univerzitet Prinston 1955 AB, Univerzitet Harvard 1958 L.L.B.
Politièka karijera: kandidat za predsjednika Sjedinjenih država 1992, 1996, 2000
Vojno iskustvo: Amerièka rezerva, 1959.
Veb stranica predsjednièke kampanje: http://www.votenader.org/

U kampanji za predsjednièke izbore u novembru, Ralf Nejder istièe kako Bušova administracija i Demokratska stranka, svako na svoj naèin, interese amerièkih graðana podreðuju moænim finansijskim kompanijama i njihovim inrteresima.

Osim toga jedno od Nejderovih najvažnijih programskih naèela je poboljšanje ekonomskih, socijalnih i politièkih prava žena, èime podržava projekat Nacionalne organizacije žena. Takoðe, on podržava i nastojanja nevladinih organizacija koje se zalažu za obnovu sigurnosti za amerièke penzionere, pošto su kako tvrdi “posljednjih godina stotine velikih kompanija prekršile obeæanja u vezi sa penzijama i socijalnim osiguranjem za stotine hiljada svojih lojalnih, dugogodišnjih radnika”. “Tu nepoštenu praksu trebalo bi sprijeèiti” kaže Nejder, koji obeæava obraèun sa kriminalom u velikim korporacijama.

Dugogodišnji zastupnik interesa amerièkih potrošaèa, zalaže se i za univerzalan sistem zdravstva koji bi bio dostupan svima.

Želi reformu izbornog sistema i tvrdi da je amerièka demokratija, zbog vrlo malog odziva biraèa, u sve veæoj kritzi. Nejder želi da se uvede otvoreno i odgovorno glasanje elektronskim putem.

Osim toga Nejder smatra i da bi trebalo spustiti donju starosnu granicu za ostvarenje aktivnog biraèkog prava, sa 18 na 16 godina starosti. Njegova poreska politika se – kako kaže -oslanja oporezivanje bogatih, na raèun oporezivanja rada. Obeæava da æe okonèati siromaštvo u SAD i najavljuje poveæanje zaposlenosti

Ralf Nejder se zalaže za “Obrazovanja za sve” – što je “primarna odgovornost države i lokalnih vlasti”. Protivi se medijskoj pristrasnosti, uniformnosti medijskih poruka i ogromnoj medijskoj koncentaciji štampe, televizija, radio i internet medija koje “u Americi kontroliše svega 6 velikih korporacija”. Podržava jednaka prava za homoseksualce, zalaže se za bolji društveni položaj i veæu zaštitu sloboda i prava muslimana i Arapa u SAD. Istovremeno traži reformu pravosudnog sistema i najavljuje da æe okonèati rat protiv narko-mafije.

Posebno, oštro kritikuje politiku zaštite životne sredine – istièuæi kako se “epidemija tihog nasilja nad životnom sredinom nastavlja i kako svake godine 65.000 Amerikanaca umire zbog zagaðenosti vazduha u gradovima

Želi da kreira i novu energetsku politiku, koja više neæe davati subvencije naftnim, nuklearnim i interesima kompanija koje se bave eksploatacijom uglja.

Zaštita potrošaèa, posebno onih u sredinama sa malim prihodima, o èemu, po njegovim rijeèima, ni Demokrate, ni Republikanci, ne vode previše raèuna.

Na spoljnopolitièkom planu, zalaže se za povlaèenje amerièkih trupa iz Iraka i njihovu zamjenu mirovnim snagama pod patronatom UN. U sklopu plana koji je izložio, u prvoj fazi bi amerièke trupe bile zamijenjene multinacionalnim snagama iz država koje imaju iskustvo djelovanja u mirovnim operacijama i vojnicima iz islamskih država. Potom, smatra Nejder, u najskorijem roku bi trebalo organizovati fer i poštene izbore i formirati suverenu iraèku vladu kojoj bi meðunarfodna zajednica morala da pomogne u obezbjeðivanju elementarnih humanitarnih potreba.

Amerièka spoljna politika, navodi Nejder, mora da se redefiniše u oblasti globalne bezbjednosti i kontrole naoružanja. Nejder smatra da bi SAD trebalo da utièu na okonèanje svih programa proizvodnje nuklearnog oružja u svijetu, uništenje postojeæih nuklearnih arsenala, i da se fokusiraju na izgradnju meðunarodnog sistema zaštite od zaraznih i drugih opakih bolesti, koje “prijete èovjeèanstvu”.

XS
SM
MD
LG