Linkovi

Koliko stvarno traju digitalni diskovi? - 2004-05-10


Ja ne znam kako ste vi to rešili, ali moja kolekcija vinilskih ploèa – kako LP-a tako i singlova – nalazi se uredno, vertikalno složena na policama. Porodièni 8 milimetarski filmovi su, takoðe, uredno poslagani u jednoj drvenoj kutiji.

Naravno mlaði slušaoci, kao i moje dve æerke, verovatno æe se zapitati – pa šta æe mu to, kog ðavola kada sve to može da ima i na digitalnim diskovima? U ostalom, proizvoðaèi tvrde da je životni rok kompakt diskova i DVD-a oko 100 godina, pa da oni stoga predstavljaju idealan medij za arhiviranje važnim podataka...

To, meðutim, izgleda da nije baš najtaènija tvrdnja. Naime, struènjaci su poèeli da ukazuju da kompakt diskovi i DVD-i - posebno vrsta na kojoj vi sami možete da beležite podatke, odnosno da ih «peèete» – podložni takozvanom «truljenju», odnosno procesu koji izaziva propadanje tankog sloja na kome se vrši zapis i njegovo odvajanje od plastiènog tela nosaèa, koji najèešæe nazivamo diskom. Predstavnik za štampu kompanije TDK, jednog od najveæih proizvoðaèa diskova, ukazuje da su digitalni diskovi dugotrajni osim u sluèajevima kada su izloženi direktnom sunèevom svetlu, ili kada se sa njima grubo postupa – pošto ogrebotine ne mogu biti uklonjene.

Meðutim, iskustva korisnika, koji veæ žale nad izgubljenim informacijama, pokazuju da su diskovi podložni i temperaturnim promenama, povišenoj vlažnosti te brojnim drugim atmosferskim uticajima. Grupe za standardizaciju CD-a i DVD-a, stoga, savetuju da se diskovi – poput kvalitetnog vina – drže na temperaturi od 20 stepeni Celzijusa, kao da svi u kancelarijama i stanovima imamo klimatizovane prostorije za odlaganje digitalnih medija.

Koliko nas je «ispeklo» CD-e da bi mogli da slušamo omiljenu muziku u kolima? Ne zaboravite da su CD-i i DVD-i predviðeni za upotrebu u slovima do 70 stepeni Celzijusa, a da se unutrašnjost vozila leti zagreva znaèajno preko te temperature, te da ne treba da vas èudi zašto vaši diskovi poèinju da se èudno ponašaju nakon što su samo dan ili dva proveli u užarenom automobilu.

Kada se sve to uzme u obzir, može se sa pouzdanošæu raèunati da æe diskovi na kojima možete da beležite podatke potrajati bar 5 godina – pod uslovom da ih èuvate u umerenim uslovima, da ih ne ogrebete ili na drugi naèin fizièki oštetite.

Zato vam savetujem da pravite duple kopije diskova, skladištite ih na razlièitim lokacijama – a svoje originalne kolekcije i podatke nastavite da èuvate i na drugim medijima – za svaki sluèaj.

NAPOMENA: Više informacija o trajnosti digitalnih diskova možete pronaći na Internet adresama u desnoj koloni pored teksta. Ti sajtovi ni na koji nacin nisu u vezi sa Glasom Amerike i Glas Amerike se ne može smatrati odgovornim za njihov sadržaj.

XS
SM
MD
LG