Linkovi

Odbacivanje organizma problem kod presaðivanja - 2004-04-28


Lekari presaðuju organe i tkiva kod obolelih ili povreðenih. Prema podacima, prvo presaðivanje je izvršeno još 1823. godine. Nemaèki lekar, Karl Bunger, uzeo je parèe kože sa noge jedne žene i upotrebio je za rekonstrukciju nosa. ... Nauènici su kasnije dokazali da odbrambeni sistem organizma pokušava da odbaci tkivo presaðeno sa drugog lica. Za rubriku Iz medicine, piše saradnica Glasa Amerike, Nensi Stainbah. Odbacivanje i dalje predstavlja problem kod presaðivanje. 1958, francuski lekar, Žan Dose, otkrio je naèin za utvrðivanje kompatibilnosti tkiva, tako da je najbliže pacijentovom. ... 1972. godine, švajcarski lekar, Žan Borel, otrio je da lek ciklosporin može da spreèi odbacivanje. Ciklosporin je napravljen od gljiva koje žive u zemlji.

Više od 20 razlièitih organa i tkiva može da se presadi. Najèešæe se presaðuju - bubrezi, i neki pacijenti žive sa novim bubregom više od tri decenije, a jedan èak 41 godinu. Jetra se takoðe èesto presaðuje, i to je jedini organ u telu koji može da izraste do normalne velièine od samo malog parèeta.

1976. godine, lekar iz Južno - afrièke republike, Kristijan Barnard, izvršio je prvo presaðivanje srca. 1983. godine, prvi put su presaðena - pluæa. Gušteraèa i creva takoðe mogu da se presaðuju.

Lekari takoðe presaðuju tkiva, i najuobièajena je - transfuzija krvi, koja se smatra tkivom. Još neka tkiva se mogu presaditi, kao što su : koža, koštana srž, krvni sudovi i rožnjaèa oka. Stopa uspeha kod presaðivanja rožnjaèe iznosi više od 90 odsto. Kosti se takoðe mogu presaditi, a lekari su postavili nove ruke i šake u nekoliko sluèajeva u Evropi i Sjedinjenim Državama.

Presaðivanje može da uspe jedino ukoliko lekari spreèe odbacivanje stranog dela, tkivo darodavca i primaoca mora da bude slièno, i oboje moraju da imaju istu krvnu grupu. U nekim sluèajevima moraju da imaju istu belanèevinu koja se zove antigeni tipa H L A.

Najbolji darodavci su èlanovi porodice, ali se èesto presaðuju organi i tkiva preminulih lica. Meðutim, u nekim sluèajevima životinjski organi mogu da se presade ljudima. Mnogi istraživaèi smatraju da su organi svinje najbolji za presaðivanje. A lekari istražuju kako da se koriste æelije svinje za leèenje nekoliko oboljenja, kao što su : šeæerna, Parinsonova, i Hantingtonova bolest. Presaðivanjem može da doðe do prenosa virusa bez obzira da li se vrši sa ljudskog biæa ili životinje.

U Sjedinjenim Državama postoji spisak onih kojima je neophodno presaðivanje, i prema njemu, oko osamdeset èetiri hiljada obolelih èeka na neki organ ili tkivo. Svake godine u ovoj zemlji premine više od pet hiljada lica zato što darodavac nije pronaðen na vreme. Ali, nedostatak darodavalaca je svetski problem. Zbog toga, zdravstveni funkcioneri ukazuju da je davanje organa - životni poklon.

XS
SM
MD
LG