Linkovi

Kontroverze oko svedoèenja pred komisijom za istragu o teroristièkim napadima - 2004-03-31


Po reèima predsednika Buša, Bela kuæa u potpunosti saraðuje sa komisijom. Pružena je tražena dokumenatciju, komisija je razgovarala sa nizom vladinih funkcionera i pred njom æe sada javno svedoèiti Kondoliza Rajs:

“Lièno sam izdao nalog da saradnja bude na ovom nivou, jer smatram da je to neophodno radi sticanja pune slike o mesecima i godinama koji su prethodili masovnom ubistvu naših sunarodnika 11. septembra, 2001. godine”, rekao je Buš.

Odluka da Kondoliza Rajs može javno da svedoèi pred komisijom predstavlja znaèajan preokret u politici Bele kuæe. Adminstracija je sve do sada zastupala tvrdnju da bi svedoèenje èlana izvršne vlasti, kao što je Rajsova pred bilo kakvim telom koje je pod pokroviteljstvom zakonodavnog tela, odnosno Kongresa predstavljalo kršenje ustavnog naèela razdvojenosti i ravnopravnosti izvršne i zakonodavne vlasti.

Meðutim, taj je argument poèeo da gubi na snazi u jeku kontroverze oko tvrdnji bivšeg šefa za kontra-terorizam Bele kuæe, Rièarda Klarka da administracija predsednika Buša nije imala adekvatnu politiku prema Al Kaidi i pretnji terorizma. Klark je to naveo tokom svog svedoèenja pred pomenutom komisijom prošle nedelje. Prilikom objašnjavanja svoje izmenjene odluke predsednik Buš nije pomenuo Klarka, veæ je govorio o radu i funkciji komisije:

“Naša zemlja ne sme nikada da zaboravi na pouke 11. septembra i ne sme da poveruje da je opasnost prošla”, rekao je amerièki predsednik.

Prema dogovoru koju je komisija postigla sa Belom kuæom, neæe se tražiti dodatno svedoèenje vladinih funkcionera, ukljuèujuæi Rajsove. Buš je uporedio je okolnosti pod kojima æe Kondoliza Rajs svedoèiti sa presedanom koji predastavljaju dogaðaji od 11. septembra, 2001.

“Komisija i voðstvo u Kongresu obavezali su se da svedoèenje savetnice za nacionalnu bezbednost neæe biti korišæeno kao presedan za buduæe kongresne istrage”, naglasio je Buš.

Èlanovi komisije su jednoglasno pozdravili predsednikovu odluku. Republikanski predsedavajuæi komiisje, Tom Kejn je na konferenciji za novinare istakao da su uslovi koje traži Bela kuæa potpuno prihvatljivi. Demokratski zamenik predsedavajuæeg, Li Hemilton je priznao da je svedoèenje Rièarda Klarka unelo dozu stranaèke podvojenosti u radu komisije i obeæao je da æe preduzeti sve što je moguæe da ispitivanje Kondolize Rajs ne preðe tu crtu:

“Na meni i Tomu je da spreèimo politizaciju svedoèenja. To je moguæe postiæi usredsreðivanjem na èinjenice, traganjem za konkretnim pojedinostima i potom izgradnjom najšireg konzensusa oko tih podataka”, rekao je Li Hemilton.

Sa tim se slaže voðstvo u Kongresu. Vodeæi demokrata u Senatu, Tom Dešl ukazao je na pokazanu želju amerièkih graðana da Kondoliza Rajs javno svedoèi i ocenio da je predsednik ispravno odluèio:

“Želimo sveobuhvatno preispitivanje svih dogaðaja pre 11. septembra, kako je do toga došlo i da li su napadi mogli biti spreèeni. Svedoèenje Kondolize Rajs može da bude kljuèno za razjašnjavanje svega toga.”

Iako nije odreðen datum za njeno svedoèenje niti za svedoèenje predsednika Buša i potpredsednika Èejnija, oèekuje se da æe to brzo biti uèinjeno.

XS
SM
MD
LG