Linkovi

Evropljani nastoje da poboljšaju bezbednosnu saradnju - 2004-03-22


Ministri spoljnih poslova EU, okupljeni na sastanku u Briselu, pokušavaju da postignu sporazum o tešnjoj saradnji izmeðu pravosudnih i bezbednosnih organa zemalja èlanica, u ratu protiv terorizma. Kako izveštava novinar Glasa Amerike, Rodžer Vilkison, potreba za boljom evropskom koordinacijom dodatno je dobila na znaèaju, posle teroristièkih napada, izvršenih 11-og marta u Madridu.

EU je uvek bila efikasna kada je trebalo usvajati zvuène deklaracije o tome kako se suprotstaviti pretnji terorista. Meðutim, stvarni rezultati o prihvatanju praktiènih mera, poput razmene informacija o licima osumnjièenim za terorizam, za sada nisu dobri. Evropske diplomate sada priznaju da su bombaški napadi izvršeni u Madridu toliko šokirali funkcionere zemalja èlanica, da su ih prisilili da shvate da ni jedna od njihovih država nije bezbedna od terorista, te da im je stoga bolje da usvoje jedinstvena pravila u borbi protiv takve pretnje. Ministri spoljnih poslova su usvojili odluku, koju su prošle nedelje doneli ministri unutrašnjih poslova i pravosuða EU, da se ustanovi zajednièki kordinator za borbu protiv terorizma, koji æe biti podreðen Havijeru Solani, predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost. Zadatak tog koordinatora biæe, kako ukazuju diplomate, da obezbedi da u EU postoji zajednièko stecište informacija o moguæim teroristima, koje prikupe policijske i obaveštajne službe zemalja èlanica. Zamisao je da bi na taj naèin sve zemlje unije mogle da doðu do informacija koje su dobijene, na primer, na osnovu praæenja mobilnih telefona ili upotrebe Interneta od strane osoba za koje se sumnja da su povezani sa terorizmom. Od zemlja èlanica se oèekuje da svoje podatke o regrutaciji, finansiranju i eventualnim spoljnim vezama teroristièkih æelija dele sa svim èlanicama unije. Veæ duži broj godina, zemlje EU su govorile da æe preduzeti takve korake, ali je postojao otpor - po pitanju razmene informacija - od strane lokalnih bezbednosnih agencija, posebno u velikim èlanicama unije. Neke od država, poput Britanije i Francuske, boje se da može doæi do “curenja” obaveštajnih podataka. S druge strane, postoji bojazan da æe kancelarija novog koordinatora za borbu protiv terorizma samo poveæati evropsku birokratiju. Meðutim, diplomate tvrde da su ministri spoljnih poslova odluèni u nameri da preduzmu korake ka boljoj saradnji, u borbi protiv terorizma. Oni ukazuju da predstojeæe Olimpijske igre u Grèkoj, kao i evropsko prvenstvo u fudbalu, koje se održava u Portugalu, mogu biti teroristièke mete – a niko ne želi da se ponove madridski dogaðaji. Jedna od stvari o kojoj su ministri veæ postigli saglasnost, jeste pretnja da æe uskratiti ekonomsku pomoæ onim državama za koje EU proceni da neadekvatno saraðuju u borbi protiv terorizma. Tako je, na primer, evropski paket ekonomske pomoæi Siriji odložen sve dok ta zemlja ne prihvati klauzulu o borbi protiv terorizma. Istovremeno, zaustavljeni su pregovori o trgovinskom sporazumu sa Iranom, sve dok se ta zemlja jasno ne odredi u vezi sa svojim programom nuklearnog naoružanja.

XS
SM
MD
LG