Linkovi

U Odboru Predstavnièkog doma za meðunarodne odnose pretres o situaciji u Srbiji - 2004-03-18


U Odboru Predstavnièkog doma za meðunarodne odnose, zavšen pretres o situaciji u Srbiji, uoèi odluke o sertifikaciji amerièke pomoæi najavljene za 31. mart.

Pomoænik zamjenika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Ketlin Stivens, saopštila je da se Srbija suoèava sa mnoštvom ekonomskih i socijalnih problema, kao i da su neprihvatljivo velika nezaposlenost i afere, uz nepopularne poteze poput saradnje sa Haškim tribunalom, omoguæile uspjeh nacionalistièkih ipopulistièkih stranaka na prošlim izborima. To po njenim rijeèima, s obzirom na promjenu zakona koja æe usloviti definitivan izbor novog predsjednika Srbije krajem juna, izaziva zabrinutost. Tim prije što su radikali trenutno pojedinaèno najjaèa politièka stranka. Kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom, èime je uslovljena pomoæ Vašingtona, Ketlin Stivens je saopštila da administracija SAD trenutno nije zadovoljna nivoom saradnje Beograda. Kolin Pauel æe – kada bude donosio odluku – imati na umu da se u Srbiji trenutno nalazi 16 optuženih za ratne zloèine, medju kojima je – moguæe – i Ratko Mladiæ i da su on i podsekretari Larson i Grosman lièno podsjetili novog premijera Srbije na te obaveze. Ketlin Stivens je kazala da su Evropa i Amerika jednoglasne u insistiranju da Beograd ispunjava meðunarodne obaveze, da Vašington to uslovljava finansijskom pomoæi, a da je Brisel primjera radi odložio izradu studije o izvodljivosti. Sjedinjene Države ne znaju gdje je Mladiæ, ali je neprihvatljivo da se trojica visokorangiranih generala optuženih u oktobru prošle godine, slobodno kreæu po Srbiji, kazala je Stivensova istièuæi da Vašington oèekuje da sa Vladom Srbije nastavi pripreme za osposobljavanje vojnika iz Srbije i Crne Gore za meðunarodne mirovne misije.

Danijel Server je rekao da je meðunarodna zajednica demokratskim snagama koje su smijenile Miloševiæa èinila odreðene ustupke, ali da je vrijeme da se Srbija od sada vrijednuje na osnovu dijela, a ne obeæanja. Server je skeptièan da æe doæi do bitnijih reformi u policiji, sudstvu i službama bezbijednosti, dok manjinsku vladu podržavaju Socijalisti. Server smatra da je pomoæ koju su SAD uslovile mala i da se time pruža alibi Vladi Srbije da opravda neke eventualne reformske neuspjehe. Server je danas predložio: pod jedan, duplirati pomoæ reformskim snagama civilnog društva u Srbiji, prebacujuæi sve fondove za demokratizaciju koji nisu uslovljeni. Dva, tražiti od Vlade Srbije punu podršku miru u Bosni i na Kosovu, ukljuèujuæi uèešæe Srba u nastojanjima Kosova da dostigne meðunarodne standarde. Tri, insistirati na transferu svih haških optuženika. Èetiri, odbiti sertifikaciju ako uslovi Kongresa nisu ispunjeni i pet, u saradnji sa Evropskom unijom, MMF-om i Svjetskom bankom, uskratiti svu pomoæ Beogradu. Takva politika – po mišljenju Danijela Servera – uèinila bi da se u najkraæem roku Srbija pokrene ka evropskom kursu, bez obzira na to ko æe biti na vlasti.

Svetozar Stojanoviæ je rekao da je tvrdokorna politika Zapada prema Beogradu postala kontraproduktivna, posebno meðu onim biraèima koji socijalnu i ekonomsku situaciju ocijenjuju kao beznadežnu. Novoj Vladi Srbije treba pomoæi, jer sam uvijeren da oa trenutnio analizira koje sve zapadne uslove može da ispuni, rekao je Stojanoviæ, dodavši da ono što je van legalne politièke i moralne moæi vlade, mora da bude objašnjeno kljuènim svjetskim državama sa kojima vlada želi prijatejske i savjeznièke odnose. Treba objasniti da vlada ne smije porušiti mandat koji joj je dat i da nema namjeru da po svaku cijenu ostane na vlasti. Drugim rijeèima, rekao je Stojanoviæ, ako Zapad nastavi da ucijenjuje, neæe moæi da izbjegne moralnu i politièku odgovornost za moguæi antizapadni zaokret biraèkog tijela u Srbiji. Zapadne demokratije, po rijeèima Stojanoviæa, trebalo bi da razmišljaju dugoroèno u cilju održive demokratizacije Srbije. On je ocijenio da se mnogo više može postiæi bezuslovnom i hitnom pomoæi, partnerstvom, savezništvom i integracijom Srbije i Crne Gore u evroatlantske structure. Neprekidni oštar pristup meðunarodne zajednice otuðuje naš narod i izaziva otpor, što – kako je rekao direktoer Srpsko-amerièkog centra, nije ni u èijem interesu.

XS
SM
MD
LG