Linkovi

Ljudska prava u Turskoj - 2004-03-11


U dva nova izveštaja se ukazuje da je Turska tokom protekle godine postigla odreðeno poboljšanje u pogledu poštovanja ljudskih prava. Prema najnovijem izveštaju amerièkog Državnog sekretarijata, turski Parlament je usvojio obimne reforme koje se odnose na muèenje zatvorenika, versku slobodu, slobodu izražavanja, ulogu vojske u vlasti i slobodu udruživanja. Neke od tih reformi su veæ sprovedene. Ipak, još ima ozbiljnih problema, posebno u vezi sa sluèajevima muèenja od strane pripadnika turskih bezbednosnih snaga. Lorn Krener, pomoænik državnog sekretara zadužen za demokratiju, ljudska prava i rad, smatra da je Turska poèela da rešava neka od tih pitanja, ali da može da uèini i više. Krener posebno ukazuje da “u Turskoj i dalje ima sluèajeva muèenja”. Turska vlada je rešena da se u tom pogledu pridržava - kako sama istièe - politike “nulte tolerancije”. Sjedinjene Države s odobravanjem oèekuju napredak na tom podruèju. Napore Turske prati i specijalni odbor Saveta Evrope, organizacije 45 evropskih država uspostavljene radi unapreðivanja demokratije i ljudskih prava. Turska je “sprovela više reformi tokom nešto više od dve godine, nego tokom prethodne decenije”, istièe taj odbor i dodaje da je rezultat to što u Turskoj više ne mora da se prati stanje ljudskih prava što je taj odbor èinio od 1996. Èlanovi odbora kažu da je postojala želja, ne samo vlasti, nego i stanovnika Turske, da vide svoju zemlju na putu demokratije i poštovanja ljudskih i individualnih prava. Oni su apelovli na Tursku da nastavi da promoviše kulturnu i jezièku raznolikost i da manjinskim zajednicama - ukljuèujuæi i Kurde - obezbedi veæu zakonsku zaštitu. Amerièki državni sekretar Kolin Pauel kaže da je Turska demokratska država kakvu bi Sjedinjene Države želele da vide u Iraku.

“Zahvaljujemo se Turskoj na važnoj ulozi koju igra u regionu - kao uzor muslimanske države sa svetovnom vlašæu, koja sledi put demokratije”.

Oèekuje se da reforme u Turskoj poveæaju njene šanse za uèlanjenje u Evropsku uniju, a to je u interesu i Turske i njenih evropskih komšija i Bliskog istoka.

XS
SM
MD
LG