Linkovi

Spreèavanje zloupotrebe nauènog istraživanja - 2004-03-05


Sekretar za zdravstvo, Tomi Tompson, ovlašæen je da imenuje panel komisiju od 25 èlanova, koju æe èiti struènjaci za biologiju, bezbednost i etiku. Njihov zadatak æe biti da nadgledaju bezbednost bioloških istraživanja, koja vrše vladnine agnecije kao i privatni istraživaèi koje vlada finansira.

“Napredak u medicini, koji naši istraživaèi postižu, omoguæava da budu spašeni bezbrojni životi, kao i da se unapredi kvalitet života. Nažalost, znanje koje se koristi za leèenje može biti upotrebljeno i za uništavanje. Ista sredstva koja se koriste kako bi se popravilo zdravlje èoveèanstva, mogu biti upotrebljena kako bi mu se naudilo.”

Da bi se to spreèilo, novo-formirani Nacionalni savetodavni panel za biološku bezbednost treba da pomaže vladinim agencijama da razviju strategije pomoæu kojih bi se kontrolisala bezbednost bioloških istraživanja. Iako panel neæe imati kontrolu nad nauènicima èija istraživanja su finansirana iz privatnih izvora, on æe ipak pomoæi da se uspostavi dobrovoljni sistem pravila prema kojima æe se rukovoditi organizacije koje se profesionalno bave biološkim istraživanjima, širom sveta. Osim toga, panel æe imati savetodavnu ulogu o tome kako da rezultati takvih istraživanja budu objavljivani i predstavljani javnosti. Specijalni pomoænik predsednika Buša, zadužen za unutrašnju bezbednost, Džon Gordon, ukazuje da novo-formirano telo predstavlja uspešan balans izmeðu nacionalne bezbednosti i drugih propisa kojima se regulišu nauèna istraživanja.

“Naš odgovor mora biti pažljivo odmeren, kako, u ime biološke bezbednosti ne bi napravili više štete nego koristi i kako ne bi ugušili potrebna istraživanja, koja su od velikog znaèaja. Teško vladino uplitanje nije odgovor na taj problem, ali ja sam uveren da vlada u tome ima svoje jako znaèajno mesto.”

Struèni skup, koji je vlada angažovala, predložio je prošlog oktobra da ovakav panel bude formiran. Struènjaci su, tom prilikom, naveli nekoliko nauèno-istraživaèkih oblasti koje bi trebalo obezbediti. Meðu njima su istraživanja o naèinima onesposobljavnja vakcina i lekova, o jaèanju patogena odnosno njegove sposobnosti zaraživanja, kao i o pretvaranju bioloških agenasa, poput velikih boginja, tako da mogu budi upotrebljeni kao oružje. Entoni Fauèi, nauènik koji se nalazi na èelu vladinih istraživanja o zaraznim bolestima, ukazuje da novi panel neæe razmatrati pojedinaène eksperimente, niti æe imati direktnog kontakta sa nauènicima koji se bave istraživanjem. On naglašava da æe samo sprovoðenje i poštovanje pravila biti prepušteno lokalnim komitetima za biološku bezbednost, koji æe biti formirani pri svakoj instituciji koju vlada finansira.

“Ovo neæe znaèajno uticati na eksperimente. Ovo samo treba da omoguæi da se stvori svest o tome da se mogu vršiti najnaprednija istraživanja, koja su istovremeno, bezbedna.”

Savetnik predsednika Buša za nauku, Džon Marbuger, napominje da se vlada najviše oslanja na same istraživaèe da bezbednost postave kao svoj zadatak.

XS
SM
MD
LG