Linkovi

Amnesti Internešnel : Zaustavite nasilje nad ženama - 2004-03-05


Amnesti Internešnel ukazuje da su svake godine milioni žena žrtve silovanja, batinanja i napada. Na tribini povodom poèetka kampanje ZAUSTAVITE NASILJE NAD ŽENAMA, Èajna Keitetsi iz Ugande, iznela je soptvenu prièu o silovanju i patnjama, kada je kao dete bila primorana da postane vojnik. Za Èajnu Keitetsi, i mnoge žene koje su preživele sliène patnje, fizièki i psihološki ožiljci æe ostati za ceo život :

” Tužna sam kad pogledam unazad... volela bih da mogu da sednem i popušim cigaretu sa nekim od svojih drugova, ili sa nekom od devojèica koje su umirale od side ili neuspelog pobaèaja. Sve smo bile odvedene u logor, u Odeljenje za žene, gde nam je reèeno da smo ukaljale imidž vojske, i da nam je zabranjeno da budemo trudne dok smo u uniformi. “

Generalni sekretar Emnesti Internešnal, Irena Kan, iznela je da prièa Èajne Keitetsi nije neuobièajena i da je kako u ratu, tako i u miru, nasilje nad ženama prisutno i u razvijenim i u zemljama u razvoju :

” Nasilje nad ženama u njihovom sopstvenom domu i u ratnim uslovima dve su osnovne teme kampanje naše organizacije. Želimo da skrenemo pažnju na sve tajne i javne aspete tog raka koji izjeda srce svakog društva i svake zemlje na svetu. “

Irena Kan je dodala da je nasilje nad ženama globalni problem:

” To se ne dešava samo negde drugde i samo nekom drugom. To se dogaða svima nama, našim porodicama, našim prijateljima. “

Amnesti Internešnel procenjuje da æe samo ove godine oko dva miliona devojèica biti izloženo sakaæenju genitalnih organa, da æe hiljade žena izgubiti život zbog takozvanog ubistva za zaštitu èasti, i da æe mnoge biti pretuèene ili silovane širom sveta. ... Irena Kan ukazuje da za to treba osuditi sve slojeve društva :

” Izveštaj pokazuje da vlade ne poklanjaju pažnju nasilju nad ženama, i dozvoljavaju da krivci izbegnu kaznu. U izveštaju se razotkrivaju naèini na koje politièke i verske vodje osnažuju ideju o sterotipu, i podstièu stavove i obièaje kojima se žene podreðuju, i kojima se uspostavlja kontrola nad njihovim životom. ”

Organizacija Amnesti Internešnel je izrazila želju da svaka zemlja pojedinaèno bude odgovorna za spreèavanje nasilja nad ženama i za kažnjavanje poèinilaca. Takoðe se zalaže za ukidanje svih zakona kojima se vrši diskriminacija žena. ... Irena Kan je zakljuèila da u nasilju nad ženama nema nièeg normalnog, zakonitog i prihvatljivog, i da se ono mora zastaviti.

XS
SM
MD
LG