Linkovi

Nova vlada Srbije neæe biti stabilna - 2004-03-03


Nova vlada Srbije neæe biti stabilna, a mogla bi da joj usledi još nestabilnija, smatra izvršni direktor Istoèno-evropskih studija u Centru za strateška i meðunarodna pitanja Januš Bugajski. A, Nina Bang-Jensen, na èelu Koalicije za meðunarodnog pravdu, uzvraæajuæi na izjavu Vojislava Koštunice da oèekuje da saradnja sa Haškim tribunalom bude dvosmerna -- izjavila je da Hag to veæ èini i da saradnja nedostaje jedino iz beogradskog smera. Sa Bugajskim i Ninom-Bang Jensen razgovarala je naša koleginica Jela Jevremoviæ:

Po reèima Januša Bugajskog nova vlada æe verovatno usporiti reformski kurs:

“Treba saèekati sa ocenom o tome da li nova vlada predstavlja korak nazad za Srbiju. No, bojim se da æe se odustati od daljih reformi. Sasvim je moguæe da izostane dosadašnja predanost ostvarenju ciljeva od vitalnog znaèaja za Srbiju, kao što su: saradnja sa Haškim tribunalom, uèlanjenje u Partnerstvo za mir, integracija u meðunarodne institucije. Plašim da æe se nastaviti sa politièkim zaðevicama, i da æe opozicija biti buèna i žestoka. Meðutim, najviše zabrinjava opasnost da, ukoliko ova vlada ne bude uspešna, u narednim mesecima ne nastupi još teži politièki scenarijo”. Sudeæi po izjavama novog premijera Srbije, oèekujem i zastoj u dijalogu izmeðu Beograda i Prištine”, kaže Bugajski. Po njegovim reèima, “vlada Zorana Ðinðiæa verovatno je oznaèavala najvišu taèku u odnosima izmeðu Srbije i Kosova”. No, konaèan status Kosova -- tvrdi Bugajski -- ne zavisi “ni od Prištine ni od Beograda, nego od Vašingtona i Brisela”.

Uzvraæajuæi na primedbu Vojislava Koštunice da æe se zalagati za dvosmernu saradnju sa Hagom, Nina Bang-Jensen je rekla:

“Koliko je meni poznato, Hag je pružio tražene važne dokumente beogradskim vlastima da bi pomogao domaæem pravosuðu u gonjenju i suðenju za domaæe kriviène prestupe. Stoga mi nije jasno šta je Koštunica hteo da kaže. Kad veæ govori o dvosmernoj saradnji, mislim da je vreme da druga strana poène da preduzima mere.”

Povodom Koštunicine izjave da æe se zalagati da osuðeni pred Haškim tribunalom izdržavaju kaznu u domaæim zatvorima, Nina Bang-Jensen je rekla:

“Takav je zahtev podnela je dosada svaka od zemalja u regionu, Hrvatska, Bosna. Meðutim, sa osnivanjem tribunala uspostavljena su i pravila njegovog rada, odnosno predviðeno je da osuðeni izdržavaju izreèene kazne u zatvorima treæih zemalja. Sasvim je moguæe da bi se ti uslovi mogli promeniti pregovorima, ali tada bi ti novi uslovi važili za sve osuðene, a ne samo za srpske osudjenike”.

Nina Bang-Jensen za sebe kaže da je optimista i stoga ne iskljuèuje moguænost da nova vlada i novi premijer Srbije reše da saraðuju sa Hagom. Meðutim, ona upozorava da æe saradnja morati da bude potkrepljena akcijom, a ne reèima.

XS
SM
MD
LG